лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

1894-жылы Шымбай районы аймағында аўланған туран жолбарысының сүўрети

Жолбарыс жүдә күшли, шаққан, қарсыласын қарыўлы пәнжелериниң бир соққысы менен-ақ жер тис­лете алатуғын жанзат екен­лиги белгили. Оған тәбият тәрепинен берилген усын­дай артықмашлық – атын еситиўден барлық тириши­лик ийелеринде қорқыў пай­да етеди.
Интернет мағлыўматлары бойынша XIX әсирде Орайлық Азия жерлерин­де 110 мыңнан аслам туран жолбарысы жасаған. Бирақ оннан кейин олардың саны кескин азая баслаған. Бирақ қарақалпақлар ара­сында жолбарыс мәртликтиң, әдилликтиң символы сы­патында баҳаланып келин­ген. Фольклорда да, жазба әдебиятта да ол унамлы об­раз сыпатында сүўретленеди. Әмет Шамуратовтың «Мениң жолбарыс пенен ушырасыўларым» гүрриңлер дүркинин алып қарайық. Онда аңшының тилинен жол­барыс инсан ушын садық дос сыпатында сәўлеленеди. Бирбиринен қызық бул гүрриңлерде жолбарыс пенен адамның арасында пайда болған дослық қатнасықлар сөз етиледи. Жолбарыс қанша күшли ҳайўан болғаны менен ол жаңа туўылған қызыл шақа  баласын қумырысқалар талап атырғанда, аяғына шөңге кирип кеткенде, уясын суў алып кеткенде ҳәм басқа жағдайларда ин­сан жәрдемине мүтәж. Демек, тәбият ҳәм жәмийет ағзалары бир-бири менен келисимге келип жасаўы мүмкин екен...

Тилекке қарсы, тәбият пенен жәмийет арасындағы теңликти көбинше адамлар буза­ды. Сиз көрип турған сүўретте 1894-жылы ҳәзирги Шымбай районы аймағында сол ўақыттағы Россияға қараслы Түркстан губерниясы Әмиўдәрья бөлиминиң арнаўлы батальон ағзалары жолбарысты аўлап алған жағдайы.  Сүўрет бурын Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде көп жыллар жемисли мий­нет еткен, ҳәзир Қазақстан Республикасы Шымкент қаласында жасаўшы, филоло­гия илимлериниң кандидаты, доцент Байқазақ Бекетовтың үй архивинен алынды.

Қ.ОРАЗЫМБЕТОВ,
филология илимлериниң докторы, профессор.

скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Реклама
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы