лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң екинши сессиясы ҳаққында мәлимлеме

Усы жыл 22-февраль күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң екинши сессиясы болып өтти.
Сессияға Олий Мажлис Сенаты ағзалары, Президент Халық қабыллаўханалары баслықлары, секторлар, министрлик, мәкеме ҳәм кәрханалардың, ҳуқық қорғаў уйымларының басшылары  ҳәм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.
Сессияны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов кирис сөз бенен ашты ҳәм алып барды.
Депутатлар сессияның Секретариатын сайлады ҳәм күн тәртибин тастыйықлады.
Атап өтилгениндей, Ҳүрметли Президентимиз өткен жылдың август айында Қарақалпақстан Республикасына болған сапары даўамында жасларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў, оларға кең имканият ҳәм қолайлықлар жаратыў бойынша кешиктирип болмайтуғын ўазыйпаларға айрықша итибар қаратты. Бул бағдарда Президентимиз тәрепинен белгилеп берилген 5 әҳмийетли баслама ҳәмде ислеп шығылған “Жол карта”лар жасларымыз турмысында  айрықша орын тутпақта.
Бүгинги күнде Қарақалпақстанда 1 миллион 80 мыңнан аслам жасларымыз бар. Бул болса, жасларымыздың үлкен күш ҳәм елимиздиң жоқары потенциалы екенин және бир мәрте дәлиллейди. Сонлықтан да жасларымызға барлық тараўларда кең имканиятлар жаратыў ҳәм оларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў бүгинги күнниң ең әҳмийетли мәселелеринен саналады.
Бул бағдарда 2019-жылы үлкен илажлар әмелге асырылып, бир қатар жетискенликлерге ерисилди.  Атап айтқанда, жасларды жумыс пенен бәнт етиў мақсетинде өткерилген мийнет ярмаркаларында 3 мың 400 ге жақын жасларымыздың бәнтлиги тәмийинленди. Жаслар арасында исбилерменликти буннан былай да раўажландырыў бойынша да бир қатар жумыслар алып барылды. “Жаслар – келешегимиз” мәмлекетлик бағдарламасы тийкарында 168 бизнес жойбары ушын  68 миллиард сўмнан аслам кредитлер ажыратылып, 500 ге жақын жаңа жумыс орынлары жаратылған болса, «Ҳәр бир шаңарақ – исбилермен» бағдарламасы тийкарында 500 ден аслам жасларымыз ушын 14 миллиард сўмлық кредитлер ажыратылды.  270 ке жақын исбилермен жасларымызға жер орынлары ҳәм пайдаланылмай бос турған объектлер ажыратып берилди.
Беруний, Қанлыкөл ҳәм Мойнақ районларында “Жаслар орай”лары қурылып, пайдаланыўға тапсырылды. Буннан тысқары, қала ҳәм районларда 22 “Жаслар мийнет гүзары” комплекслери қурылып атырған болса, бүгинги күнге шекем Хожели, Елликқала, Беруний ҳәм Мойнақ районларында пайдаланыўға тапсырылды.
Сондай-ақ, жас исбилерменлер ушын Нөкис қаласы ҳәм Хожели районларында “Жас исбилермен” Коворкинг орайларында қурылыс-оңлаў жумыслары алып барылмақта.
Ҳүрметли Президентимиз 2019-жыл 27-декабрь күни Муҳаммед әл-Хорезмий атындағы мектепте жаслар менен болып өткен ушырасыўда 2020-жыл Жасларға байланыслы мәмлекетлик сиясатта түпкиликли бурылыс жылы болатуғынын атап өтти ҳәм бул бағдарда әҳмийетли ўазыйпаларды белгилеп берди.  Бул бойынша «Жаслар сиясатында Қарақалпақстан тәжирийбеси» ислеп шығылып, нәтийжели әмелге асырылмақта.
Соның менен бирге, жасларымызға быйылғы жылы қосымша 20 мың гектардан аслам жер майданларын ажыратып бериў бойынша илажлар алып барылмақта. Атап айтатуғын болсақ, бүгинги күнде Мойнақ районында жасларымызға ҳәмде Айрықша жағдайлар министрлиги хызметкерлерине 6 мың гектар жер майданлары ажыратып берилип, бул жер майданларына ағын суў жеткерип бериў ҳәм мелиоратив ҳалатын жақсылаў бойынша анық илажлар көрилмекте. Усылар менен бир қатарда, өткен декабрь-февраль айларының өзинде 200 ден аслам жасларымызға 5 мың гектардан аслам жер майданлары ажыратылып берилди. Және бир әҳмийетли тәрепи сонда, бүгинги күнде 739 фермер хожалығын жасларымыз басқарып келмекте.
Сессияда Қарақалпақстан Республикасында 2020-жылда жаслардың бәнтлигине көмеклесиў, оларды кәсип-өнерге бағдарлаў, исбилерменлик, фермерлик, өнерментшилик жумысына тартыў ҳәм жаслар миграциясын туўры шөлкемлестириў бойынша әмелге асырылатуғын ислер ҳаққында мағлыўмат берилди. Атап айтқанда, «Жаслар – келешегимиз» ҳәм «Ҳәр бир шаңарақ – исбилермен» Мәмлекетлик бағдарламалары тийкарында 1000 нан аслам жасларымызға жәми 87 миллиард сўмлық кредитлер ажыратыў режелестирилмекте.
Және бир әҳмийетли тәрепи – ҳәр бир сектор ҳәмде тараў басшылары кеминде 20 баланы аталыққа алыўы белгиленбекте. Бунда ҳәр бир басшы аталыққа алған жасларды исбилерменликке тартыўы, фермерликке үйретиўи, жаңа жумыс орынларын жаратыў арқалы жаслардың бәнтлигин тәмийинлеўи, жаслардың өз дәраматына, жеке мүлкине, ҳәттеки, автомашинасына ийе болыўына ерисиўи тийис екенлиги атап өтилди.
Сондай-ақ, быйылғы жылдың дәслепки 6 айы даўамында Мойнақ ҳәм Бозатаў районларында жасларымызды тигиўшилик, трактор ҳәм арнаўлы техникаларды басқарыў курсларына тартыў, қыйтақ жер хожалығы, ыссыхана ҳәм парниклерде өним жетистириў ҳәмде бул бағдарда әмелге асырылып атырған жумысларға жасларды кеңнен тартыў, «Жаслар қурылыс отряд»ларын шөлкемлестириў ҳәмде қурылыс, экология ҳәм саламатлық мәселелери бойынша волонтёрлық топарларын дүзиў, «Ҳәр бир жасқа 20 түп нәл» сүрени астында декоратив ҳәм мийўе нәллерин отырғызыў сыяқлы ўазыйпалар белгилеп алынды.
Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен Арал теңизиниң әтирапында экологиялық жағдайды  жақсылаў мақсетинде теңиз ултанында быйылғы мәўсимде 626 мың гектардан аслам майданға сексеўил, қандим, қарабарақ ҳәм баска да шөлге шыдамлы өсимликлер егиледи. Бул илажларға бүгинги күнде 1500 ден аслам исши ҳәм механизаторлар, 850 техникалар, 4 киши самолётлар қатнаспақта. Бул ислерде жаслар да белсендилик көрсетип атырғаны қуўанышлы жағдай болып есапланады.
Сессияда бүгинги күнде жасларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў, оларға барлық имканиятларды жаратып бериў бойынша тийисли тараў басшыларына, ҳәкимлерге анық ўазыйпалар белгилеп берилгенлиги, бирақ айырым лаўазымлы адамлардың бийпарықлығы себепли жасларымыз арасында ажырымлар, жынаятшылық, сыртқы тәсирлерге түсип қалыў ҳалатлары ушырасып атырғанлығы сынға алынды. Бундай жағдайларды сапластырыўда жаслар ушын жаңа жумыс орынларын жаратыў, олардың бәнтлигин тәмийинлеў мәселеси әҳмийетли орын ийелейтугынлығы айрықша атап өтилди.
Күн тәртибиндеги тийкарғы мәселе, яғный жаслардыӊ бәнтлигин тәмийинлеў, оларды кәсип-ѳнерге үйретиў, исбилерменлик, фермерлик ҳәм ѳнерментшиликти раўажландырыў, жаслар миграциясы бойынша сектор басшылары – Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев, Қарақалпақстан Республикасы Прокуроры Х.Каримов, Ишки ислер министри А.Темирханов, Салық басқармасы баслығы Х.Бекчановтың мәлимлемеси тыңланды. Бул бойынша Олий Мажлис Сенаты ағзасы, Жоқарғы Кеңес депутаты, Жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң баслығы А.Данияров, Жоқарғы Кеңес депутаты С.Хожамуратова шығып сөйледи ҳәм депутатлар тийисли қарар қабыл етти.
Қарар тийкарында Карақалпақстан Республикасында 2020-жылда жасларды қоллап-қуўатлаў бойынша ислеп шығылған арнаўлы «Жол карта» ҳәм онда белгиленген ўазыйпаларды әмелге асырыў бойынша исши-топар қурамы, жаслардың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша Мәнзилли реже ҳәм бул илажларды муўапықластырыў бойынша мониторинг топарының қурамы тастыйықланды.
Сессияда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Президиумы қурамын тастыйықлаў, Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасарларын ҳәм Министрлер Кеңесиниң ағзаларын тайынлаў мәселелери көрилди. Бул бойынша тийисли қарар қабыл етилди.
Сессияда Жоқарғы Кеңес Президиумының тийисли қарарларын тастыйықлаў ҳаққында қарар қабыл етилди.
Усының менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң екинши сессиясы өз жумысын жуўмақлады.
Сессия жумысына Өзбекстан Республикасы Президентиниң кеңесгөйи Т.Худайбергенов, Президент кеңесгөйиниң орынбасары, Жаслар аўқамы Орайлық Кеңесиниң баслығы А.Садуллаев қатнасты.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баспасөз хызмети


скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы