лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Сынаўлы күнлер ҳәр биримизден сақлықты талап етеди

Қытайдың Ухан қаласынан тарқалған коронавирус инфекциясы менен байланыслы жағдай дүнья бойынша қурамалылығынша қалмақта. Көплеген мәмлекетлер вирус инфекциясы тарқалыўының алдын алыў мақсетинде бир қатар илажлар алып бармақта.

Өзбекстанда дәслепки коронавирус инфекциясы бар пуқара анықланған күннен баслап, кең көлемли ис-илажлар белгиленди ҳәм нызам менен беккемленип қойылды.
Сондай-ақ, карантин жәрияланып карантин менен байланыслы қағыйдаларды бузғанлығы ушын жуўапкершилик ис-илажларыда күшейтирилди.
Мәмлекетимизде дәслеп билимлендириӯ мәкемелери, жәмийетлик транспорты, тийисли кеңсе ҳәм шөлкемлер искерлиги ўақтынша тоқтатылған болса, ҳәзир жеңил автомобиллер, мототранспорт ҳәм велосипед ҳәрекетлери шекленбекте.

Тилекке қарсы, бүгинги күнде коронавирус инфекциясы менен зыянланған наўқаслар саны дерлик 1000 нан асты. Бул болса коронавирус инфекциясы бойынша кеселлениӯ көрсеткишиниң еледе артып баратырғаны ҳәр биримизди еледе сақлыққа шақырады. Үйде қалып, карантин қағыйдаларына әмел етсек кеселлик жуғыў шынжырының үзилиӯине үлес қосқан боламыз. Жәмийет бар екен ондағы ҳәр бир қатнасық нызам менен тәртипке салыныӯы керек.
Ҳәзирги күнде тек ғана бизиң мәмлекетимиз емес, пүткил дүньяны қәўетерге салып атырған ҳәм оған қарсы гүресип атырған коронавирус инфекциясынан қутылыӯ ушын нәтийжели ҳәм ең дурыс жолды белгилеӯ әҳмийетли.
Бул бойынша ең дәслеп ҳәр бир инсан эпидемиологиялық жағдайды дурыс түсинип, қәнийгелер тәрепинен усыныс етилип атырған санитария-гигиена қағыйдаларына, қалаберсе карантин талапларына әмел етиўи лазым.
Бундай жағдайда пуқаралар қәўетерге түспеў, қандайда бир дерекке тийкарланбаған ҳақыйқатқа дурыс келмейтуғын ҳәр түрли мағлыўматларға исенбеӯи лазым.
Айрым шахслар тәрепинен нызамларға әмел етпей, белгиленген қағыйдаларға бойсынбаӯ ақыбетинде инфекцияның тарқалыўына жол қоймақта.
Сол тийкарда жынайый ҳәм ҳәкимшилик жуўапкершиликти күшейттириӯ мақсетинде Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының 2020-жыл 24-март күни үшинши жалпы мәжилиси болып өтти.
Сенаттың усы мәжилисинде 7 мәселе көрип шығылып, соннан 5 нызам мақулланды.
Усы нызамлардан бири 2020-жыл 26-марттағы «Өзбекстан Республикасының Жынаят, Жынаят-процессуал кодекслерине ҳәм Ҳәкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы кодексине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиӯ ҳаққында»ғы ЎРҚ-613-санлы нызамы Өзбекстан Республикасы Президенти тәрепинен имзаланды ҳәм жынайый жуўапкершилик күшейттирилди.
Усы нызам менен Жынаят кодексине төмендеги өзгерис ҳәм қосымшалар киргизилди.
Атап айтқанда, 244-5-статьясы менен толықтырылып, усы статья менен карантинли ҳәм инсан ушын қәўипли болған басқа жуқпалы кеселликлер тарқалыӯы ҳаққында ҳақыйқатқа дурыс келмейтуғын мағлыӯматларды тарқатқанлығы ушын жуӯапкершилик белгиленди.
Оған көре, 44 млн 600 мыңг сўмға шекем жәрийма;
300 саатқа шекем мәжбүрий жәмийетлик жумыслары;
2 жылға шекем мийнет пенен дүзетиў ислери белгиленди.
Егер жоқарыдағылар бойынша ҳақыйқатқа дурыс келмейтуғын мағлыўматларды баспадан шығарыӯ ямаса басқаша усылда нусқаланған текстте ямаса ғалаба хабар қураллары, сондай-ақ Интернет арқалы тарқатқаны ушын еки есе көбирек төлеўи белгиленди. Яғный, 89 млн 200 мың сўмға шекем жәрийма ҳәм 3 жылға шекемги еркинен айырыў менен байланыслы жынайый жуўапкершилик белгиленди.
Соның менен қатарда, Жынаят кодексиниң санитарияға байланыслы нызам ҳүжжетлерин яки эпидемияға қарсы гүресиӯ қағыйдаларын бузғанлығы ушын жуўапкершилик белгиленген 257-1-статьясы жаңа редакцияда баян етилди.
Оған көре, карантин шәраятында мәмлекетлик санитария бақлаў уйымларының нызам талапларын кеширимли себеплерсиз орынламаӯ, яғный медициналық тексериўден өтиў, карантинди өтеў ушын белгиленген орынларға жетип барыў ҳәмде усы орында белгиленген мүддет даўамында тәрк етпеў ҳәм басқа нызам талапларын орынламаў жынайый жуўапкершиликке алып келеди.
Буған көре, базалық есаплаӯ муғдарының 50 есесине 100 есесине шекем муғдарда жәрийма салыў ямаса 5 жылға шекем белгили ҳуқықтан айырыӯ ямаса 2 жылға шекем мийнет пенен дүзетиў жумыслары ямаса 1 жылдан
3 жылға шекем еркинликти шеклеў ямаса 5 жылға шекем (алдын 3 жылға шекем болған) еркинен айырыӯ менен жазаланады.
Усы қылмыс адамлардың өлимине себеп болса, -
7 жылдан 10 жылға шекем еркинен айырыў менен жазаланады.
Сондай-ақ, Ҳәкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы кодекстиң
292-статьясы менен карантин шәраятында медициналық мәжбүрлеў илажлары қолланыӯы мүмкинлиги белгиленди.
Эпидемияға қарсы гүресиӯ қағыйдаларын бузған шахсқа қарата:
Тийисли медициналық тийкарлар болған жағдайда мәмлекетлик санитария бақлаўы уйымлары тәрепинен карантинде сақлаў ҳәм емлениў тәрзиндеги медициналық түрдеги мәжбүрлеў шаралары қолланылыӯы мүмкин.
Олардан медициналық түрдеги мәжбүрлеӯ шаралары ҳәкимшилик жаза тайынлаў менен бирге қолланылып, мүддети 30 сутка етип белгиленди.
Ҳәкимшилик жуӯапкершилик ҳақкындағы кодекстиң 54-статьясы нықапсыз жүргенлиги ушын жуўапкершиликти нәзерде тутыўшы бөлеги менен толықтырылды.
Карантин ҳәм инсан ушын қәўипли басқа жуқпалы кеселликлер пайда болыўы ҳәмде тарқалыӯы шәраятында ўәкилликли уйымлардың арнаўлы талапларына қарсы жәмийетлик орынларда нықапсыз болыӯ базалық есаплаӯ муғдарының 5 есесине шекем (1 млн 115 мың сӯм) муғдарында жәрийма салыўға себеп болады.
Жоқарыдағылардан келип шығып жуўмақ етиӯ мүмкин, ең дәслеп халқымыз карантин қағыйдалары ҳәм шыпакерлер мәсләҳәтине әмел еткен ҳалда, қәўетерге түспей мәмлекетимизге исенип жәрдем бериў ҳәм қоллап қуўатлаўы керек. Халқымыз басына бундай қыйыншылық түскен бир ўақытта пуқараларымыз аўызбиршилик пенен карантин қағыйдаларына әмел етсе усы сынаўлы күнлерден жеңисли өтип аламыз.

Қарақалпақстан Республикасы
әдиллик министри орынбасары
Э.Турсунов

Telegramhttps://www.telegram.me/Zamanuz
Instagramhttps://www.instagram.com/zamanuznews/
Facebookhttps://www.facebook.com/groups/zamanuz/
Odnoklassnikihttps://ok.ru/zaman.uz
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCL9xZ8FnRLvd5q5aHcZDc9g?view_as=subscriberскачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы