лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Карантин қағыйдаларына әмел етпегени ушын қандай жуўапкершилик ҳәм жаза шаралары белгиленген?

Айрым пуқаралар тәрепинен эпидемияга қарсы гүрес қағыйдаларыныӊ бузылыўы, соныӊ менен бирге, карантинли ҳәм адам ушын қәүипли болған басқа жуқпалы кеселликлер пайда бўлыўы ҳамде тарқалыўы шараятын карантин талабларына әмел етпеў жағдайлары көплеп ушыраспақта. Бул тек ғана шахстыӊ өз өмири ҳәм ден-саўлығына емес, ал коронавирус инфекциясы тийкарынан жақын қашықлықта түшкиргенде, жөтелгенде ҳаўадан мурын ҳәм дем алыў жоллары арқалы, соныӊ менен бирге, қол берип көрискенде жуғыўы мүмкинлиги ушын басқа шахслардыӊ өмири ҳәм ден-саўлығы ушын ҳәм қәўип туўдырады.

Сол себепли, 2020-жыл 26-март күни "Өзбекстан Республикасыныӊ Жынаят, Жынаят-процессуал кодекслерине ҳәмде Өзбекстан Республикасыныӊ Ҳакимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы кодекске өзгерис ҳәм қосымшалар киритиў ҳаққында"ғы Нызам қабыл етилди.
Атап айтқанда, Жынаят кодекс "Карантинли ҳәм адам ушын қәшипли болған басқа жуқпалы кеселликлер тарқалыўы ҳаққында ҳақийқатқа тўуры келмейтуғын мағлыўматларды тарқатыў", деп аталған 244(5)-статья менен толтырылды. Усы статьяныӊ 1-бөлимине көре, карантинли ҳәм адам ушын қәўипли болған басқа жуқпалы кеселликлер тарқалыўы ҳаққында ҳақийқатқа туўры келмейтуғын мағлыўматларды тарқатқанв ушын базалық есаплаў муғарыныӊ еки жүз есесине дейин муғдарда жарийма яки үш жүз саатқа дейин мәжбүрий жәмәәт жумыслары ямаса еки жылға дейин мийнет пенен дүзетиў менен жазаланыў белгиленген.

Усы статьяныӊ 2-бөлиминде оныӊ биринши бөлиминде көрсетилген мағлыўматларды баспадан шығарыў яки басқаша усылда көбейтирилген нусхада яки ғалаба хабар қураллары, соныӊ менен бирге, интернет хабар тармағы арқалы тарқатқаны ушын базалық есаплаў муғарыныӊ төрт жүз есесинене дейин муғдарда жарийма яки үш жүз алпыс саатқа шекем мәжбүрий жәмәәт жумыслары ямаса еки жылға шекем мийнет пенен дүзетиў яки үш жылға дейин азатлықты шеклеү яки үш жылға дейин еркинен айырыў менен жазаланыў белгип қойылған.

Буннан басқа, Жынаят кодексиниӊ 257(1)-статьясы жаӊа редакцияда қабыл етилип, усы статьяныӊ l-бөлиминде санитарияға тийсли нызам ҳүжжетлерин яки эпидемияға қарсы гүрес қагыйдаларын бузыў, соныӊ менен бирге, карантинли ҳәм адам ушын қәўипли болған басқа жуқпалы кеселликлер пайда болыўы ҳәмде тарқалыўы шараятында мәмлекетлик санитария қадағалаў органларыныӊ медициналық тексериўден өтиў ҳәм емлениў, карантинди өтеў ушын белгиленген орынларға жетип барыў ҳәм усы орынлардан белгиленген мүддет даўамында кетпеў, кеселлик жуғыў қәўипи бар болған ўақытта байланыста болынған шахслар ҳәм барылған жерлер ҳаққындағы мағлыүматларды әшкәра етиў ҳаққындағы яки басқа нызамлы талапларды кеширимли себеплерсиз орынламаў адамлардыӊ ғалабалық кеселлениў яки зәҳәрлениў реал қәўипин келтирип шығарғанлығы ямаса адамлардыӊ кеселлениўге яки зәҳәрлениўге алып келгенлиги ушын жынаий жушапкершилик белгиленип, усы жынаий ҳарекетлер базалық есаплаў муғарыныӊ еки жүз есесинене шекем муғдарда жарийма яки бес жылға шекем белгили ҳуқықтан айырыў яки жылға дейин мийнет пенен дүзетиў яки бир жылдан үш жылғы дейин азатлықты шеклеў ямаса бес жылға дейин (статьяныӊ ески редакцияда үш жылға дейин) еркинен айырыў менен жазаланыўы беккемленген еди.

Усы қылмыс адамныӊ өлимине себеп болса, жаза жәнеде аўыррақ болады. Яғный, еки жылдан үш жылға шекем мийнет пенен дүзетиў яки үш жылдан бес жылға шекем азатлықты шеклеў ямаса бес жылдан жети жылға шекем (статьяныӊ ески редакцияда үш жылдан бес жылға шекем) еркинен айырыў менен жазаланыўы мүмкин.

Жоқарыда атап өтилген қылмыс адамлардыӊ өлимине сабеп болса, жети жылдан он жылға шекеи(статьяныӊ ески редакциясында бес жылдан сегиз жылға шекем) еркинен айырыў менен жазаланыўы белгиленди.
Ҳәкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы кодекстыӊ "Ҳәкимшилик жаза", деп аталған 3-бабы жаӊа редакциясы "Ҳәкимшилик жаза ҳәм мәжбүрлеў шарасы", деп аталған. Кодекс жаӊа "Карантинли ҳәм адам ушын қәўипли болған басқа жуқпалы кеселликлер пайда болыўы ҳәмде тарқалыўы шараятында медициналық тәризиндеги мәжбүрлеү шарасын қоллаў" атлы 292-статья менен толтырылды.
Усы статьяға тийкарланып, карантинли ҳәм адам ушын қәўипли болған басқа жуқпалы кеселликлер пайда болыўы және тарқалыўы шараятында эпидемияларға қарсы гүрес қағыйдаларын бузыўға тийсли ҳуқықбузарлық ислеген шахсқа қарата тийисли медициналық тийкарлар бар болған жағдайда, мәмлекетлик санитария қадағалаў органлары тәрепинен карантинде сақлаў яки емлениш тәризиндеги медициналық тәризиндеги мәжбүрлеў шарасы қўлланылыўы мүмкинлиги атап өтилген.
Медициналық тәризиндеги мәжбүрлеў шарасы отыз суткаға дейин болған мүдднтте ҳәкимшилик жаза тайынлаў менен бирге қолланылыўы ҳәмде мәмлекетлик санитария қадағалаў органлары тәрепинен белгиленген орынларға орынланыўы, медициналық тәризиндеги мәжбүрлеў шарасыныӊ орынланышы мәмлекетлик санитария қадағалаўы, ишки ислер ҳәм Миллий гвардия органлары тәрепинен тәмийнлениўи нәзерде тутылды.


Ж.М.Уразбаев
Жынаят ислери бойынша Тахтакөпир район судыныӊ баслығы

С.Р.Давлетмуратов
Жынаят ислери бойынша Әмиўдәрья район судыныӊ баслығыскачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы