лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

«Аӊызлар тилге киргенде» Мәӊги өмирди излеген Қорқыт баба

Қорқыт баба VIII-X әсирлерде Марғулланныӊ әтирапларында жасаған. Ол өз заманыныӊ данышпаны, ақылгөй адамы болған.
Қорқыт баба туўралы бир нешше аӊызлар бар, лекин кайсы бириниӊ туўры яки натуўры екенлиги белгисиз. Усындай аӊызлардыӊ биринде Қорқыт баба ҳаққында былай келтиреди.
Ол қалай мәӊги өмир сүриў мүмкин, қəйткенде өлмей қалыў жолларын ойлайды, бирақ таба алмайды. Қалайынша мәнги жасаў мүмкин? Таў-тас болғанда ма?
Ол бийик таўларға барады.
-Таўлар! Сизлер мəнги жасай аласыз ба?!-дейди. Төбеси аспан менен ушласқан таўлар:
-Жоқ! Бизлерде қартаямыз, бизлер де өлемиз – дейди.
Ол ушы-қыйры жоқ теңизге барады.
-Мүмкин, сизлер өлмейтуғын шығарсыз? – дейди Қорқыт ата.
-Жоқ, бизлер де қартаямыз, бизлерде өлемиз,-дейди теңиз.
-Енди ким бул дүньяда өлмей қалады?
Ол мәӊгилик өмирди излеп кемеге минип дүньяныӊ төрт тәрепине барады. Қайда барсада алдынан гөр қазып атырған адамларды ушыратады. Кимниӊ гөрин қазып атырсыз?- деп сораса, алдынан шыққаныӊ барлығы «Қорқыттыӊ гөрин»-деп жуўап береди екен.
Негизинде ол саўатлы, данышпан, аулийе адам бола тура мәӊгилик өмир излегени неси? Тилекке қарсы сораўына ҳеш кимнен жуўап таба алмайды. Ақырында ол шаршап, өзиниң өмири туўралы, бул өмирдиң гөззаллығы, бул тиришилик дүньядан адам өлимге өзин-өзи қыймайтуғыны туўралы қолына қобыз алып, суў бетине гилем жайып, жырлай баслайды. Оның даўсын барлық адамлар, тири жанлар еситип, дүньяда тиришилик етиўши жанлы мақлуқлар оның даўсынан мəс болып дем алады. Сонда Қорқыт баба дүньяда мәӊги қалатуғын тек ғана саз бенен нама екен, деген жуўмаққа келеди.
Бирақ не себептен мәӊгилик өмир излегени бизлерге сырлығынша қалды.
Суў бетинде көзи илинип кетеди, сонда қобызын тыңлап киятырған суў жылан Қорқыт бабаны шағып алады. Ол қаншама қашқаны менен өлимнен қутыла алмайды. Бирақ ол адамларға ҳеш өлмес қобыз бенен наманы таслап кетди. Қорқыт баба 95 жасында өмирден көз жумады.

Топлаған: Гаўҳар БЕГЖАНОВА                                  
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Реклама
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы