лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

«Көз жас төккен» газеталар

Бүгин елимиз тезлик пенен раўажланбақта. Кешеги жаңалық бүгин ескилик сарқытына айланады. Баспасөз ҳәм ғалаба қуралландырыў қуралларымыз ҳәр күнги өзгерислерди сәўлелендиретуғын көрсетиўлерди көрип, еситтириўлер тыңлап, газета материалларын оқып барамыз. Олардың айырымларын қайта-қайта көрсең де, және қайталап көргиң, оқығың, еситкиң келе береди. Себеби, қалыс ҳәм ҳақыйқат хабарлар адамларды жүдә өзине тартады. Әлбетте, бундай бағдарламаларды таярлаўда журналисттен күшли билим, журналистлик сезим, тапқырлық, шаққанлық сияқлы қәбилетлер талап етиледи. Сонлықтан, дүньяқарасы кең, шет тиллерин пуқта үйренген ҳәм жәмийетимизде орын алып атырған  машқалаларды анықлап, оны таллап, дәлиллер менен анық жазатуғын журналист кадрларды таярлаўға айрықша итибар берилмекте. Әлбетте, бундай басламалар журналистикамыздың еле де жоқары раўажланыўына қаратылған. Бирак, кейинги ўақытлары көпшилик теңлеслеримиз баспасөзден узақласып баратырғандай. Ҳәттеки, зиялылар арасында да газетаның жаңа саны шығыўын сабырсызлық пенен күтетуғынларды да табыўымыз қыйынласып баратырғандай. Мен буннан жүдә қәўетерленемен.
          Бунын баслы себеби неде? Келиң, бирге ойлап көремиз.
Хош, бүгинги журналист сыпатында алдымызда турған жуўапкершиликти қай дәрежеде аңлап атырмыз? Елимиздиң раўажланыу жолындағы реформаларды аудиторияға қалай тәсирли  жеткерип атырмыз?
Әттең, бул жолда еле ислейтуғын жумысларымыз көп. Газета-журналлар фактлерди таўған ҳәм оның редакцияларытурмыслық анализлер менен  жазылған актуал темалардағы мақалаларға мүтәж. Қолында қәлеми бар журналистлерди бармақ пенен санаўға болады. Бунай жағдай Хүрметли президентимиз Ш.Мирзиёевтың Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 26 жыллығына бағышланған салтанатлы мәресиминдеги баянатында төмендегише атап көрсетилген: «Мен ғалаба хабар қуралларының жумысын турақлы түрде бақлап бараман. Бирақ тилекке қарсы қабыл етилип атырған нызам ҳәм қарарлардың орынланыўы менен байланыслы машқалалар халықтың мүрәжатлары бойынша газета теле ҳәм радиоканалларда сын мақала ҳәм еситтириўлер жүдә аз».
         Неге бизиң журналистикамыз усындай аухалға түсип қалды?
Егер буны өзим тәлим алып атырған журналистика тәлим бағдары оқыў даўамы менен түсиндиретуғын болсам, бизлерге устазларымыз тәрепинен теориялық билимлер үийретиледи. Ҳәттеки биринши курстан баслап-ақ, устазларымыз нәзерине түскен билимли студентлер де бар. Сондай болыўы да керек. Себеби, студент жоқары оқыў орнына келешекте таңлаған кәсибиниң жетик маманы болып жетилисиўи ушын киреди, сонлықтанда устазларынан сабақ алып, өзи таңлаған кәсибиниң сырларын үийренеди.
         Бирақ, «салы  шигинсиз болмайды» дегениндей тилекке қарсы, бизиң арамызда өзиниң кәсибин надурыс таңлаған ямаса «диплом алсам болды» деген ойда жүргенлерде ушырасады. Бундай студентлердиң әсиресе журналистика тәлим бағдарында көп болыўы аянышлы жағдай. Бәлким өз кәсибин дурыс таңлай алмаған студентлер басқа факультетлерден де табылар. Бирақ, журналистика халықтың айнасы, ол басқа тараўларға салыстырғанда бир қәдем жоқары турады. Сонлықтан да, журналистиканы «төртинши ҳәкимият» деп те атайды. Мени ойландыратуғын мәселе көпшиликтиң азға тәсир етиўинде. Халқымызда «қара қазанның қасына жақынласаң күйеси жуғады» деген нақыл бар. Егер алдына журналист боламан деп мақсет қойып журналистика  тәлим бағдарына оқыўға  кирген студенттиң топарласлары  бул тараўға улыўма қызықпайтуғын яки «диплом алсам болды» деген ойда киргенлер  көпшилик болса ше? Ондай студентлер газета оқыў былай турсын оқыўга күнде келсе де бир гәп. Сондай-ақ,ҳәр жылы жазғы имтиханлардан соң,әмелиятларға жибериў мапазы басланады. Бизлер өз қызығыушылықларымызғабола республикамыздағы ғалаба хабар қуралларына  теориялық билимлеримиздиәмелиятта көриў мақсетинде  барамыз. Әне, усындай ўақытлары да кәсибин надурыс таңлаған студентлер машқалалар менен соқлығысады. Кими әмелиятқа келмейди, басқасы бекитилген журналист-устазы менен үйренисе алмай жүреди. Себеби, олардың жүрегинде журналистикаға деген мухаббат жок. Сонда журналистикаға қызығып оқыуға кирген студент ким менен бирге пикирлесе алады? Тек ғана муғаллим ҳәм бекитилген журналисти менен бе? Мениңше бул аз.
         Сонда бизиң журналистикамыздың тәғдири не болады?
         Ҳәзирги ўақытта да газета-журналларымыздың абыройы төменлеп, жазылыўға мүтәж болып атырғанына да кәсибин дурыс таңлай алмаған, бирақ, журналистика қәнигелигин питкерген ҳәм питкерип болып баспасөз редакцияларына жумысқа орналасқанлардың көп болыўында деп ойлайман. Себеби, олардың бул тараўға деген мехири ықласы жоқ. Бәлким, көпшилик газета-журналларымыздың жазылыў мапазында жәрдемге мүтәж болып қалғанлықларына басқа себеплер де бар шығар. Бул менин жеке пикирим.
Бундай жағдайлардың шеклениўиниң ўақты келмеди ме?
Биз, болажақ журналистлер қалайынша газета оқымай турып қәлеми өткир журналист дәрежесине ерисе  аламыз?
         Дурыс, көпшилик ойлаўы мүмкин «газета өлди, ҳәзир интернет заманы» деп. Бәрибир де газетаның орны бөлек тә!
Мениң бул сөзлеримди тек газетаны өзиниң ең жақын досты   сыпатында көретуғынлар ғана түсинеди болғаны.  Келиң, бәршемиз, әсиресе журналистиканы екинши жүреги деп есаплайтуғынлар, ең жақын досларымыз газета-журналларымыздың “жылаўына” жол қоймайық!

Айнура Алишова,
Журналистика тәлим бағдары 3-курс студенти
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы