лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Ҳүрметли пуқаралар ҳәм исбилерменлер Мәмлекетлик хызметлерден электрон (онлайн) пайдаланың!!!

Мәмлекетлик хызметлер агентлиги Сизлердиң қәўипсизлигиңизди ойлап электрон мәмлекетлик хызметлерден пайдаланыўды усыныс етеди.

Төменде электрон тәризде алыў мүмкин болған хызметлер дизимин келтиремиз.
Сизлерге қолай болыўы ушын, басқышпа-басқыш онлайн хызматлерден пайдаланыўды үйретиўши видео қолланбаларды көриў ушын төмендеги силтемеге (ссылкаға) өтип, youtube каналына жалғаныўыңыз мүмкин.Хызметтиң аты
Хызметтен пайдаланыў ушын силтеме (ссылка)
Турақ жайларды турақ жай емес категориясына өткериўге руҳсат бериў
Жер участкасына болган ҳуқуқты мәмлекетик дизимнен өткерилгенлиги ҳаққындағы гүўахнаманы алыўға арза жибериў
Өзбекстан Республикасына сырт елден жумысшы күшин алып кириў ушын руҳсатнамалар бериў (узайтыў)
Өз тармағын жаратыў ҳуқықысыз мағлыўматларды узатыў тармақлары арқалы провайдер хызметлерин көрсетиўге лицензия
Медициналық искерликти әмелге асырыў ҳуқықына лицензия
Фармацевтика искерлигин лицензиялаў
СТИСти анықлаў
Дәри-өнимлери ҳәм медициналық буйымларды усақлап реализация қылыўды лицензиялаў.
Мәмлекетлик емес тәлим шөлкемлериниң шет тиллерин үйретиў бойынша оқыў курсларын шөлкемлестириў тараўындағы искерлик ҳуқықына лицезия
Өзбекстан Республикасының Қызыл китабына киритилмеген жабайы ҳайўанлар олардың бөлеклери, өмир искерлиги өнимлери, зоология коллекциялары, олжалар, тулыпларын алып кириў ҳәм алып шығыўға рухсатнама
Өзбекстан Республикасының Қызыл китабына киритилмеген жабайы өсимликлер, олардың бөлеклерин алып кириў ҳәм алып шығыўға рухсатнама
Өзбекстан Республикасының Қызыл китабына киритилмеген жабайы ҳайўанлар олардың бөлеклери, өмир искерлиги өнимлери, зоология коллекциялары, олжалар, тулыпларын алып кириў ҳәм алып шығыўға рухсатнама
Қымбат баҳалы металлар ҳәм қымбат баҳалы таслар менен ислеўге дизимнен өткериў гуўалығы
Архитектура-қаласазлық ҳүжжетлерин ислеп шығыў бойынша искерликти лицензиялаў
ПҲАЖ органлары тәрепинен архив ҳүжжетлерин бериў
Мәмлекетлик емес тәлим шөлкемлериниң шет тиллерин үйретиў бойынша оқыў курсларын шөлкемлестириў тараўындағы искерлик ҳуқықына лицезия
Пуқаралардыӊ атында жеке  турақ жайы бар яки жоқлығы ҳақкында мағлыўматнама бериў
Медициналық искерлиқти әмелге асырыў ҳуқықына лицензия
Салық төлеўши физикалық шахсларды мәмлекетлик салық хызмети органларында есапқа қойыў, оларға салық төлеўшиниӊ идентификация номерин бериў
Физикалық шахс – салық төлеўшиниӊ салық ҳәм басқа мәжбүрий төлемлерден қарызы жоқлығы (барлығы) ҳаққында мағлыўматнама бериў
Мәнзил-мағлыўматнамаларын усыныў
Судланғанлық ҳаққында мағлыўматнама бериў
Қымбат баҳалы металлар ҳәм қымбат баҳалы таслар менен ислеўге дизимнен өткериў гуўалығы
Балаларды мәмлекетлик мектепке шекемги билимлендириў мекемелерине қабыллаў бойынша арза бериў
Өз қәлеўи менен ўақтынша дизимнен өткериў гуўалығын тоқтатып турыў
Имәрат ҳәм қурылыслардың сыртқы көринисин өзгертириўди (фасадын оңлаўды) келисиў
Объектти қайта қәнийгелестириў ҳәм реконструкция қылыўға рухсат бериў
Архитектура-режелестириў тапсырмасын ислеп шығыў
Қурылыс-монтаж жумысларын баслаў ҳаққында хабардар етиў
Жеке тәртиптеги үй-жай қурыўға (реконструкция қылыўға ) руҳсат бериў
Суў тәмийнаты ҳәм суўды шығарып таслаў тармақларына жалғаныў ушын техникалық шәртлерди алыў
Тоғай фондына кирмейтуғын терек ҳәм путаларды кесиўге рухсат бериў
20 кВт тан жоқары болмаған электр тармақларына жалғаныў ушын техникалық шәртлерди алыў
1,2 МПа басымнан жоқары болмаған газ тармақларына жалғаныўға техникалық шәртлерди алыў
Ыссылық тәмийнаты тармақларына жалғаныў ушын техникалық шәртлерди алыў
Қуўатлылығы 20 кВт тан жоқары болған электр энергиясы тутыныўшылары ушын электр тәмийнаты жойбарын келисиў
Пуқараны жыйналып барылатуғын пенсия систмасына есапқа қойыў
Қуўатлылығы 20 кВт тан жоқары болған электр энергиясы тутыныўшылары ушын электр тәмийнаты жойбарын келисиў
Электр энергиясын есапқа алыў үскенесин пломбалаў ҳәм электр тәмийнаты шәртнамасын дүзиў
Мәмлекетлик емес тәлим хызметлерин көрсетиў тараўындағы искерликти лицензиялаў
Арнаўлы суўдан пайдаланыў яки суўдан тутыныўға рухсат бериў.
20 кВт тан жоқары болған электр тармақларына жалғаныў ушын техникалық шәртлерди алыў
Қурылысы питкен (реконструкция қылынған) объектти пайдаланыўға қабыл етиў
Имәраат, қурылма ҳәм басқа қурылыстың жойбар-смета ҳүжжетлерин келисиўге арза жибериў
Сырт еллерде билим алғанлығы ҳаққындағы ҳүжжетлерди тән алыў ҳәм нострификациялаў (эквивалетлигин дизимге алыў) бойынша электрон арза жибериў
Телекоммуникациялар тармақларын жойбарластырыў, қурыў, приделаны ҳәм хызметлер көрсетиў искерлигин әмелге асырыў ушын лицензия
Автомототранспорт қураллары ҳәм қала электр транспорты қураллары басқарыўшыларын таярлаў, қайта таярлаў ҳәм олардыӊ тәжирийбесин асырыў бойынша мәмлекетлик емес билимлендириў хызметин көрсетиў искерлигин лицензиялаў
Сырт еллерде билим алғанлығы ҳаққындағы ҳүжжетлерди тән алаў ҳәм нострификациялаў (эквивалетлигин дизимге алыў) бойынша қайта электрон арза жибериў
Турар жайдың майданы бойынша мағлыўматнама алыў
Өзгениң жер участкасынан шекленген тәризде пайдаланыў ҳуқықы (сервитут) ҳақкындағы келисимди мәмлекетлик дизимнен өткериў
Ветеренария искерлигин әмелге асырыў ушын лицензия бериў
Электр энергиясын есапқа алыў (есаплағыш) үскенесин шешиў ҳәм орнатыў бойынша арза жибериў
Пуқараның пенсия ҳәм напақа алыўшылар дизиминде бар яки жоқ екенлиги ҳаққында мағлыўматнама алыў
Жерлеў салт-дәстүрин өткизиў ушын төленетуғын бир мәртелик напақа пулын алыў
Пенсия ҳәм напақалар муғдары ҳақкында мағлыўматнама алыў
Туризм искерлигин  әмелге асырыў ушын лицензия бериў
Пуқараларға перзент туўылғанда берилетуғын бир мәртелик напақа пулын алыў ушын арза бериў
Алкоголлы өнимлер менен усақлап саўда қылыў ҳуқықын беретуғын рухсат гуўаҳнамасы
Табийий газды есапқа алыў (есаплағыш) үскенесин шешиў ҳәм орнатыў бойынша арза бериў
Салық төлеўши физикалық шахсларды мәмлекетлик салық хызмети органларында есапқа қойыў, оларға салық төлеўшиниӊ идентификация номерин бериў
Улыўма аўқатланыў кәрханалары тәрепинен алкоголлы өнимлерди сатыў ҳуқықы ушын руҳсат гуўаҳнамасы
Әскерий дизимге қойыў
Әскерий дизимнен шығарыў
Көшпес мүлк объектлерине болған ҳуқықларды мәмлекетлик дизимнен өткериў
Озонды бузыўшы затларды ҳәм қурамында озонды бузыўшы затлар болған өнимлерди алып кириў ҳәм алып шығыўға рухсатнама бериў
Қурылыс-монтаж жумысларын баслаў ҳаққында хабардар етиў
Өзбекстан Республикасына сырт елден жумысшы күшин алып кириў ушын руҳсатнамалар бериў (узайтыў)Шымбай районы мәмлекетлик хызметлери орайы
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы