лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Студенттиӊ күнделиги «Кореада жүргенимде» Гөззал Шамуратова

Өмирде инсан нелерге ерисиў ушин қайсыдур нәрсе себеп болады. Буннан онлаған жыл бурын мен Кореаға бараман дегенде қайсыдур танысым «Сен Кореаға барасаӊба» деп күлген еди. Мениӊ корейс тилине болған қызығыўшылығым ҳәм сол танысымныӊ сөзи маған үлкен түртки болди. Бәлким сол ўақытлари балалық еткен шығарман танысыма қапа болып, бирақ мен бүгин оған миннетдарман.
Бир ўақытлары ҳәммемиз үй ишимиз бенен сериал көретуғын едик. Билмедим сол ўақытлары корейц сериялыныӊ көпшилик қатары менде иқласпенти едим. Тил үйрениўге, дүньяны көриўге қызығыўшылығым сол ўақытлари басланған шығар.
Кореада
Кореаға барған дәслепки күнлерим, ўақытша қыйыншылықлар, соӊынан дослар арттырдым. Билим алдым, илим үйрендим.
Бәлким исенбессиз мен алис Қарақалпақстанныӊ әпиўайи қарақалпақ қизи Кореадағы бир қанша сериаллар алынған оринларди көриўге мияссар болдым. Өз гезегинде менде досларыма ана ўатаным, туўылған жерим, алтын бесигим ҳаққында айтып беремен, аўқатлар бирге писиремиз, дам татамыз.

Индияда
Оқыў барысында мен Индияниӊ «Неў Дели», «Агра» қалаларында болдым. «Тажмаҳал» сияқли тарийхий орынлары менен таныстым, мийманханаларында болдым.Елимизди сағынып
Сапарда болғанымда усы журт перзенти екенимди өз билимимди әлбетте ўатаным келешеги ушын хизмет етемен деген сезимлер жүрек төриме мақсет етип қойғанман. Ҳәр сапары халық аралық аеропорттан самалиётқа мингенимде самалёт пәрўәзы жоқарыға көтерилген сайын жүрегимде ана ўатаныма деген сағыныш сезимлерин сеземен. Саат тиллерине қарағанымда самалёт пәрўазы қоныўға жақынлаған сайын шайырдыӊ:
Бул қаланыӊ адамлары өзгеше
Бийик инабатлы илгир зейинли
Мен Ташкентти сағынаман көрмесем
Дослар менен сәўбетлесип жүрмесем
қатарларын еслеймен. Әсте пайтахтқа қарап жол аламан. Нөкис қаласында кейинги еки жил ишиндеги өзгерислер, жаӊаланыўлар, туризмди раўажландырыўға қаратылып атырған итибар елимиздиӊ бай тарийхына қызығып келип атырған туристлер.
Нөкисте
Мектепке шекемги билимлендириў мекемелеринде қаратылып атырған итибар, алып барылып атырған жумыслар. Кеўлимнен және бул пикирлер өтеди, ана ўатаныма бар билимим менен хызмет етиў. Усы қияллар менен Нөкис көшелеринен жүрер екенмен шайырдыӊ және бул қосық қатарларын еслеймен.
Қалалар бар биз көрген ҳам көрмеген,
Халқы сыймай қара суў болып терлеген,
Онда адамлар жасап турып бир жайда,
Өмиринше қоӊысыларын билмеген.
Аўзым барман бул Нөкисти жас деўге
Көшелерин жер деўге я тас деўге
Алмаспайман доллар төсеп қойсада
Париж, Лондон, Вашингтон, Маскеўгеде (И.Юсупов)
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Реклама
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы