лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

«ЖОЛДАҒЫЛАР» ҚАШАН ДҮЗЕЛЕР?


Жолға шықтым, халық тилинде «торговый центр» деп ата­лып кеткен бәндиргиде жөнелисли маршрутты күтип турман. Темир жол вокзалы тәрептен 2-санлы маршрут пенен «Базар стоянка» деген маршрут тынбай өтип атыр. Анық ярым саат тур­дым ҳәм сонда «Базар стоянка» деген нешинши санлы жөнелис екен деген ойға талдым. Усыған уқсас жазыў қыстырып алған жөнелис­лерди А.Досназаров көшесинде де көплеп ушыратыўымыз мүмкин. Мәселен, жөнелислер анық санлар менен белгиленген болыўына қарамастан, тендер тәрепинен берилген трафареттиң орнына өз басымшалық пенен «Аэро­порт», «Медшкол» «Ресбольница», «Гөне қала», «ЖДвок­зал», «Таза базар» сыяқлы жазыўларды қойып алғанлығын ҳәр күни ушыратамыз. Бул бойынша «Узавтотранс» Қарақал­пақстан Республикасы басқармасы баслығы А.Бердиевке жо­лыққанымызда ол төмендегише мағлыўмат берди` «Ең дәслеп мағлыўмат сыпатында соны айтыўымыз мүмкин, бүгинги күнде Нөкис қаласы аймағында 14 автобус жөнелиси бой­ынша 54 дана автобус, 92 киши автобус жөнелиси бойынша 989 микроавтобуслар (дамас, газель) жолаўшыларға хызмет көрсетип келмекте. Ҳақыйқатқа көз жумып қарамаўымыз тийис, жоқарыда келтирилген жағдайлар ҳақыйқаттан да ушырасып атыр. Үйрениўлер нәтийжесинде, инспекторлар тәрепинен өткерилген рейд тексериўлер даўамында кәрхана­ларға бекитилген жөнелислерде хызмет көрсетип атырған ав­тотранспорт басқарыўшылары ең соңғы бәндиргиге бармай жөнелис схемасын турпайы түрде бузып атырғанлығы, жол ҳақыны тарифтен тыс, себепсиз көтергенлиги анықланып, тийисли тәртипте ҳүжжетлер рәсмийлестирилип, кәрханалар тәрепинен автотранспорт айдаўшыларына кәрхана басшыла­рының буйрықлары тийкарында ис-ҳақыларынан жәрийма өндирилмекте.
Мысал етип айтатуғын болсақ, «Аэропорт», «Медшкол», «Ресбольница», «Гөне қала», «ЖДвокзал» «Таза базар» де­ген трафаретлерлерди қойып алып, ақырғы бәндиргиге бар­май атырған автотранспортлардың лицензия карточкалары алынып, кәрхана айдаўшылары Ю.Зайров, Ш.Ембергенов, М.Илаловларға сөгис жәрияланып, айлығынан 30 % жәрий­ма усланатуғынлығы белгиленген ҳәм «Тим Арт Нукус» кәрханасы айдаўшысы А.Карибаев пенен дүзилген мийнет шәртнамасы бийкар етилип, жумыстан босатылған».
Бизге берилген мағлыўматтан көринип турғанындай, басқарма тәрепинен тексериў-рейд жумыслары алып барылып, өзлери бойсыныўы керек болған тәртип ҳәм қағыйдаларға әмел етпейтуғын «өз басымшаларға» шара көрилиўине қара­мастан бул ҳәр күни даўам етпекте ҳәм әдет түсине кирип бармақта. Яғный, жолаўшылар да бул жағдайға ҳайран қал­майтуғын дәрежеге жетти. Деген менен жолаўшылардың бир маршрут пенен баратуғын мәнзилине «еки шығын» етип атырғанын, айдаўшылардың нызам талапларын турпайы ҳәм даўамлы түрде бузып киятырғаны бул әйтеўир мәселе емес. Сонлықтан да бул мәселе еле де өз шешимин күтеди.
Жуўмақлап айтқанда, көпшиликте бир әдет бар, өзиниң гәпине исендириўи ушын «мине пирли жолда турыппан» де­ген ибараны ислетеди. Бул тосыннан айтылған емес, әлбетте. Ҳәр күни неше саатлап, қаланың арғы басынан берги басы­на барып келетуғын «жолдағы» заманласларымыз халықтан «берекет тап, жолыңды берсин» деген ҳақ пәтияны алыўын қәлер едик.Қундыз ЖУМАҒАЛИЕВА,"Устаз Жолы" газетасы


скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Реклама
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы