лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Усы жылы «Ашықлық индекси» рейтингинде Қарақалпақстан нешинши орынды алар екен?

Мәмлекет ҳәкимияты ҳәм басқарыўы органлары искерлигиниң ашықлығында Қарақалпақстанды өткен жылғы нәтийжемиз бенен Өзбекстандағы ең «жабық индекс» бойынша баҳалаған дурысырақ болады. Егер есиңизде болса 2018-жылдың 15-сентябрь күни Өзбекстанда мәмлекет ҳәкимияты ҳәм басқарыўы органлары искерлиги «ашықлық индекси»ниң рейтингги жәрияланған еди.

«Ашықлық индекси» рейтинги 59 мәмлекет ҳәкимияты ҳәм басқарыўы органы, атап айтқанда, 22 министрлик, 11 комитет, 7 агентлик, орайлар, ўәлаят, Ташкент қаласы ҳәм Қарақалпақстан Республикасын қамтып алған еди.

Бул рейтингдеги үшликти Әдиллик министрлиги, Мәлимлеме технологиялары ҳәм коммунаикацияларын раўажландырыў министрлиги ҳәм Орайлық банк ийеледи.

Алдынғы рейтингде 12-орында болған Денсаўлықты сақлаў министрлиги төртинши, алдын биринши орында болған Мәмлекетлик салық комитети болса бесинши орында жайласқан еди. Ең соңғы орынларды болса Өзбекстан Республикасы Инвестициялар бойынша мәмлекет комитети, Өзбекстан Республикасы Қурылыс министрлиги ҳәм Өзбекстан Республикасы Суў хожалығы министрлиги ийеледи. Ең төменнен қол усласып жайғасқан бул министрликлердиң Өзбекстан көлеминдеги жағдайы усылай болса, Қарақалпақстандағы дәл усы министрлик ҳәм комитетлердиң «ашықлығы» туўралы жақсы нәрсени ойлаў бийпайда.

Енди «балық басынан ширийди»ге келемиз: биз жоқарыда сөз еткен «ашықлық индекси»нде Өзбекстандағы ҳәкимиятлар да баҳаланған.

Ҳәкимиятлар ишинде Ташкент қаласы ҳәкимлиги жетекши, ўәлаятлар көлеминде болса Қашқадәрья ҳәм Ташкент ўәлаяты ҳәкимликлери кейинги орынларды ийелеген.

Дизимниң ең төменинде болса «мақтаныш» пенен айтайық, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, Сырдәрья ҳәм Самарқанд ўәлаяты ҳәкимликлери жайласқан (рәсмий сүўретлери төменде келтириледи).

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң рәсмий сайты жаңадан исленип, ҳәзир оның жаңаланыў жийилиги жүдә жақсы. Деген менен, кеше сайттан қызық материал шықты. «Пуқара Министрлер Кеңесине миннетдаршылық билдирди». Пуқараның мүрәжати не екени айтылмаған, бирақ оның Министрлер Кеңесинен тысқары Өзбекстан Республикасы Олий Мажлис Сенаты ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине де усындай миннетдаршылық хат жибергенине қарағанда, оның машқаласы «по любому» яғный, қәйткенде де шешип берилер еди. Орысларда бир сөз бар «өзиңди өзиң мақтамасаң – сени ҳеш ким мақтамайды» деген. Қарақалпақта болса, «қазаншының өз ерки – қулағын қай жағынан шығараман десе» деген нақыл бар. Министрлер Кеңесиниң рәсмий сайтындағы материал «өз-өзине көпшик қойған»дай болып турса, тап усы материалының ертең «ашықлық индекси» рейтингинде жақсы балл топлаўына жәрдеми тийер ме екен?!

 

Сөзимиздиң басына қайтайық, неге балық басынан ширийди? Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Қарақалпақстандағы атқарыўшы ҳәкимият, ямаса жай тилде айтқанда республикамыздағы барлық ҳәкимиятларға «ҳәй, дейтуғын – ата, қой, дейтуғын – хожа!». Усы орган өз күш қүдиретинен дурыс пайдаланып, 15 район менен 1 қала ҳәкимиятларының рәсмий сайтларын күнделикли жаңаланып турыўын қадағалаўы керек. Әне сонда, Министрлер Кеңесиниң рәсмий сайтына да жайластырылатуғын материал көбейеди, ал әпиўайи халықтың мәмлекетлик ҳәкимиятлардың искерлиги менен жаққыннан танысып барыўына мүмкиншилик пайда болады.

Тек санаўлы ҳәкимият сайтларында ғана күн арадан мағлыўмат шығып тур демесе, ҳәзир көпшилик ҳәкимият сайтлары қысқы уйқыда жатыр.

Қулласы, Қарақалпақстаннан (Сырдәрья ҳәм Самарқанд ўәлаятлары) басқа ўәлаятлар ҳәкимиятлары өткен жылы бизден көре жақсырақ жумыс ислеген.

Жумысымыздың талабы солай, дерлик ҳәр күни мына төмендеги ҳәқимият сайтларын ашып көремиз:

 1. http://kanews.uz

 2. http://shomanay.rk.uz/

 3. http://ellikqala.rk.uz/

 4. http://qoraozak.rk.uz/

 5. http://nukus.rk.uz/

 6. http://shimbay.rk.uz/

 7. http://taxtakopir.rk.uz/

 8. http://beruniy.rk.uz/uz/

 9. http://kegeyli.rk.uz/

 10. http://qongirot.rk.uz/

 11. http://muynaq.rk.uz/

 12. http://xodjeyli.rk.uz/

 13. http://taqiyatas.rk.uz

 14. http://nukuscity.rk.uz/

 15. http://amunews.uz/

 16. http://turtkulhokim.uz/  

 

Ҳәр жумыс күни көре бергенликтен, белсенди районлардың ҳәкимлерине, аўа, дәл ҳәкимлерине журналист сыпатында ҳүрметимиз артып, ал сайты «өшип», «исленип атыр» деп «уйқлатылған» ҳәкимият сайтларын көргенимизде, бул район ямаса қаланың ҳәкими заман ағымынан шетте қалған, информация технологияларын ең биринши болып өзи аңлап жетпеген, сонлықтан қәнигелеринен жумыс талап ете алмаған әззи басшы сыпатында көринеди.

Сайтымыз оқыўшылары тек ғана makan.uz сайтында жиберилген қәте кемшиликлерди көрсетип қоймастан, қайсы районнан болса, сол районның ҳәкимият сайтларының грамматикалық, айырым ўақытлары стилистикалық қәтелерин айтады. Бул мақала арқалы ҳәкимият сайтын итибардан шетте қалдырып қойған барлық басшыларға ислениўи керек жумысты жоқарыдан тапсырма келиўин күтпестен-ақ, өзлериңиз билип-билип ҳәзирден ислей бериң, сентябрьде және «ашықлық индекси» рейтингги өткериледи, себеби ол 2016-жылдан баслап турақлы өткерилип киятыр, дегимиз келеди.

Дурыс, он минуттан кейин, ямаса алты айдан кейин алдымызда не болатуғынын билмеймиз, ҳәкимияттың сайтларына итибар берип, оны тез-тезден жаңалап турсаңыз, дым қапылғанда ҳәкимият сайтын жақсы жолға қойған қатты саўатлы басшы еди, дер едик.

 

– «Ашықлық индекси» рейтингинде усы жылы Қарақалпақстан нешинши орынды алар екен?

– Буны Министрлер Кеңеси биледи.

 Ал, Орайлық «базар стоянка»ның мәселесин болса «бозорком» биледи.


Лола Қаллыханова,

журналист.

 Өзбекстан Республикасындағы Мәмлекет ҳәкимияты ҳәм басқарыўы органлары искерлигиниң ашықлығы рейтингги

Усы жылы «Ашықлық индекси» рейтингинде Қарақалпақстан нешинши орынды алар екен?

 

Усы жылы «Ашықлық индекси» рейтингинде Қарақалпақстан нешинши орынды алар екен?

скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Реклама
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы