лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Мийўели тереклердиң күйиў кеселлиги


Мийўели тереклерде күйиў кеселлиги  «Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al» бактерияси себебинен келип шығады. Бул кеселлик көп өсимликлерди әсиресе алма, алмурт, беҳи, қәрели, ерик, шабдал, қурма ҳәм басқада 28 туўысқа кириўши 167 түрдеги өсимликлерди зыянлайды.

Кеселлик тез таркалыўы себебинен ҳәм зыянланған тереклердиң қабығын кейин болса пүткил теректиң  өзин қурытыўы нәтийжесинде күшли зыян келтиреди. Бул кеселлик әдетте ерте бәҳәрде –тереклер гүллеген ўақытта пайда болады. Ығаллылық жоқары  ҳәм температура 18⁰С дан жоқары болыўы кеселлик ушын қолай орталық жаратады. Егинлердиң гүл, шақа, қабық, жапырақлары ҳәм жас мийўелери зыянланады-олар бирден қараяды ҳәм солып қалады.

Зыянланған тереклер отқа күйген сыяқлы түске енеди. Бәҳәрде бактерия зыянланған органларда жүдә көп пайда болады-шақаларынан  шығатуғын ақ суйықлық бактерия массаларынан қуралған болады. Бактериялар өткериўши тоқымалар ишиндеги суйықлық арқалы терек  ҳәм шақалардың  жоқарғы тәрепинен  төменги бөлегине қарай тарқалады, басқа өсимликлерге экссудаттағы бактериялар жаўын ҳәм самал менен тарқалады. Олар пал ҳәррелер, шыбын, сорыўшылар ҳәм қуслар арқалы тез тарқалады ҳәм басқа өсимликлерди ямаса сол өсимликтиң басқа органларын зыянлайды.

Дерек: Ⱪарақалпақстан Республикасы ϴсимликлер карантини мәмлекетлик инспекциясы
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы