лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Айыпсыз айыплы (ҳақыйқат қырық жылда да шығады)

Қарақалпақстан Республикасы жынаят ислери бойынша Жоқары судыныӊ 2012-жыл 21-июндағы ҳүкими менен Қарақалпақстан Республикасы ИИМ Жынаят қыдырыў ҳам терроризмге қарсы гүресиў бөлиминиӊ арнаўлы ислер бойынша үлкен оператив ўәкили лаўазымында жумыс ислеген пуқара Джуманиязов Алишер (аты, фамилиясы өзгертирилген) 2008-жылы «Нөкис дийҳан базары»нда нақ пул түсими бойынша илажларда жүргенинде, усы базар базаркомы («Нөкис дийҳан базары» ААЖ баслығы) менен танысып, оныӊ усы базарда арқайын базаркомлық қылыўына «крышовать» қылыўы есесине ҳәр айда орташа 1 млн сум әтирапында азық-аўқат ҳәм хожалық буйымларын алып турыўға келисип, 2012-жыл февраль айына шекем орташа жәми 18 млн сум муғдарында пара сыпатында азық-аўқатлық затларды алып келип, нәтийжеде усы базар баслығы ҳәм оныӊ орынбасары көрсетпелерине тийкарланып ЖКныӊ 210-статиясы 3-бөлими «б» бәнди менен айыплы деп табылып, суд ҳүкими менен 6 (алты) жыл мүддетке еркинен айырыў жазасы қолланылды.

Пуқара Алишер усы судтыӊ ҳүкимине кассация тәртибинде 2013-жылда шағым арзасын келтиреди, лекин арза қанаатлантырылмасдан суд ҳүкими өзгерисиз қалдырылады.

Арадан 5 жыл өтседе, пуқара Алишер өзиниӊ айыпсыз айыплы екенлигин исбатлаў мақсетинде шағым арзасын бериўден тоқтамады. Нәтийжеде 2018-жылға келип ҚР ЖИБ суды биринши ҳәм кассация инстанциялары суд қарарлары үстинен Өзбекстан Республикасы Жоқары судына шағым арзасы келтирип, Жоқары суддыӊ жынаят ислери бойынша судлаў ағзалары ҚР ЖИБ судыныӊ кассация инстанциясы ажрымын бийкар қылып, исти қайталдан кассация инстанциясында көриў ушын ҚР ЖИБ суды басқа қурам судына жибереди.

ҚР ЖИБ суды кассация инстанциясы исти көриў ўақтында, анықлық пенен, ҳәр тәреплеме көрип, фактлерге баҳа берип, судда анықланған ҳақыйқый жағдайларға қарағанда, сол ўақытта базарком өзи базар иси бойынша судланып, қамақда болғанлығын, қамақда ўақтында тереў органы хизметкерлери өзин (базаркам айтпақта) қыйнағаны, жалган көрсетпе бериўге мәжбүр қылғанын айтады, кейин суд мәжлисинде, базаркомныӊ орынбасары болса сол ўақытта жалғаннан қағазға 18 ай даўамында бирме-бир ҳәр ай азық-аўқатлык затларды алып турғанлығын билдириўши мағлыўматларды киритип, тергеўге тапсырыўға мәжбур қылғанлығын айтып берген көрсетпелери суд тәрепинен тыӊланды.

Буларды ысбатлаўшы дәлил, мағлыўматлар жазылған китапша экспертиза арқалы тексерилгенде, ондағы жазыўлар пуқара Алишерге тийисли емес екенлиги дәлилленди.

Нәтийжеде Қарақалпақстан Республикаси жынаят ислери бойынша суды жаӊадан көрилип атырған кассация инстанциясы истиӊ ҳақықый халатына баҳа берип, ЖПК нормаларына әмел қылып, тийисли Пленум қарарларын қоллап, 2012-жыл 21-июндағы биринши инстанция судыныӊ ҳүкимин бийкар етип, пуқара Алишерди ӨзР ЖПКнын 83-статиясы 2-бөлими тийкары менен ақлаўды лазым тапты.

Жынаят кодексиниӊ 41-статиясында физикалық ҳәм руўҳый зиян көриў ақыбетинде көрсетпе берген шахслар физикалық жуўапкерликке тартылмаслығы нәзерде тутылған, усыған байланыслы судлаў ағзалары гуўалар базарком ҳәм оныӊ орынбасары тәрепинен дәслепки тергеў көрсетпелерин руўҳый зиян көриў ақыбетинде берген деп есаплап, олардыӊ ҳәрекетлеринде жынаят излери бар-жоқлығы ҳаққында прокуратураға хабар бермеўди лазым деп тапты.

Өзбекстан Республикасы ЖПКниӊ 302-статиясында реабилитация қылынған шахс нызамсыз түрде услап турылғаны, қаўипсизлик илажлары сыпатында нызамсыз қамақта сақланғаны, жынаят исине айыпланыўшы сыпатында тартылғанлығы себепли ИИМ хызметкери ўазыйпасынан шетлестирилгени нәтийжесинде пуқара жеткерилген матеряллық өндириў ҳәм мәнаўий зиян ақыбетлерин алдын алыў талап етиў ҳуқықына ийе екенлиги түсиндирилип, суд ағзалары оған жеткерилген матеряллық, руўхый ҳәм басқа да зиян ақыбетлерин ӨзР ЖПКныӊ 304-313-статияларында, яғний реабилитация қылынған шахс оған жеткерилген барлық зиянларды өзине қарата исленген нызамға қарсы ҳәрекетлер нәтийжесинде айрылған ис ҳақы ҳәм мийнеттен табылатуғын басқа дәрамадларын, пенсия ҳәм напақалар, тергеў, дәслепки тергеў органлары ямаса суд тәрепинен алынған ҳәм жойтылган мал-мүлк муғдары, юридикалык жәрдем көрсетилиўи ушын шахс тәрепинен адвокатлар бюросына, ағзалары ямаса фирмасына төленген пул, сондай-ақ, оған қарата исленген нызамға қарсы ҳәрекетлер нәтийжесинде исленген басқа қәрежетлерди өндирип алыўы мүмкинлиги ҳаққындағы ҳуқықын алыўды судлаў ағзалары лазым табады.


М.Байниязов
ҚР жынаят ислери бойынша суды судьясы
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы