лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Саламатлықты жақсылаў ушын қандай ҳалатта уйқылаў әҳмийетли

Инсанның уйқы ҳалаты ҳәм ондағы бузылыўлар себеплерин үйрениўши америкалы сомнолог қәнигелердиң айтыўынша, уйқы ўақтында қолайсыз ҳалатта жатыў организмниң толық тиклениўине тосқынлық етиўши факторлардан бири екен. Қандай етип дейсиз бе? Төменде усы ҳаққында сөз етемиз…

Қапталлап уйқылаў
Жер жүзи халқының шама менен 75 пайызы тап усы ҳалатта уйқылайды.
Пайдасы: Бул ҳалат адамның физиологиялық ҳәм тәбийий ҳалаты есапланады. Өйткени бул эмбрионның қарын бослығында жатқан ҳалатына жүдә жақын (бул ҳалатта ҳәр бир адам өзин қорғанғандай сезеди). Қапталлап уйқылаў омыртқаға пайдалы тәсир көрсетеди (тап усы ҳалатта омыртқа босасады ҳәм жүдә жақсы дем алады). Сондай-ақ, қапталлап уйқылағанда қурылдаў итималы да азаяды.
Зыяны: Қапталлап уйқылаў желке ҳәм қолдағы қан айланыўының бузылыўына алып келиўи мүмкин. Тийкарынан, оң қапталда көп уйқылаў жүрек күйиўин күшейтип жибериўи мүмкин. Сол себепли асқазан-ишек кеселлигинен қыйналыўшы адамларға бул ҳалатта уйқылаўға көнликпеўин усыныс етемиз. Шеп қапталда уйқылаўға әдетлениў болса жүрекке басым түсиўин күшейтеди. Сол себепли жүреги қәсте адамлар бул ҳалатта уйқыламағаны мақул. Буннан тысқары, қапталлап уйқылаў ақыбетинде жүздиң бир тәрепи көбирек басылыўы себепли исиклер байқалады.

Қапталлап уйқылаў
Қәнигелердиң айтыўынша, уйқы ҳалатының бул түри түнги дем алыў ушын ең мақул ҳалат екен.
Пайдасы: Омыртқа босасады (сколиоздан қыйналыўшы адамларға усы ҳалатта уйқылаў усыныс етиледи), мойын ҳәм бет булшық етлери тегисленеди. Жүрекке түсиўши басым да бир тегисде бөлистириледи. Сол себепли шалқасына жатыў қан басымы бар адамлар ушын жүдә пайдалы. Бирақ шалқасына жатыўдың өзине тән бир талабы бар: бул көрпешениң дурыс таңланыўына болған талап. Өйткени бул ҳалатта жатыўда көрпеше дым жумсақ болмаўы керек. Дастық та имканы болса жуқа ҳәм қаттылаў болыўы тийис. Жумсақ көрпеше омыртқаңыз ушын қолайсызлық туўдырады. Қалың дастық болса бас мийде қан айланыўының бузылыўына алып келиўи мүмкин.
Зыяны: Шалқасына жатыўдың бирден бир унамсыз тәрепи бул – уйқы ўақтында қурылдаў итималы.

Қарын менен уйқылаў
Қарын менен уйқылаў ең сийрек ҳалатлардан бири. Бул ҳалатта бары-жоғы 7 пайыз адамлар ғана уйқылаўды хош көреди.
Пайдасы: Айтыўынша, бул ҳалат уйқыға кетиўди тезлестиреди. Егер тез ҳәм аңсат уйқылаўды қәлесеңиз, дәрриў қарын менен жатып алың. Сондай-ақ, ас сиңириў системасы менен байланыслы кеселликлерден қыйналыўшы адамларға уйқылаўдың бул ҳалаты жүдә пайдалы. Себеби бул ҳалатта қолайсызлық кемейеди.
Зыяны: Тилекке қарсы, қарын менен уйқылаўдың бир қатар унамсыз тәреплери бар. Пүткил дене ишки органларды басып қояды. Қарын менен жатыў себепли мойынның ҳалаты бузылады ҳәм бул бас мийде қан айланыўын изден шығарады (сол себепли бул ҳалатта уйқылаған адамлар азанда қулақта шаўқым менен оянады). Қарын менен уйқылаўда дене аўырлығының көкирек қуўыслығына түсиўи себепли өкпе искерлигинде бир қатар машқалаларды келтирип шығарыўы мүмкин. Бронхит, өкпе асқынланыўы сыяқлы кеселликлери болған наўқасларға бул тәризде уйқылаў усыныс етилмейди.

Қәнигениң пикири:
Жақсы уйқылаў ушын уйқы ҳалатын тез-тез өзгертип турыў керек. Денени уйқы ҳалатында да қадағалаўға ҳәрекет етиң. Сонда ғана уйқылаў ҳалатыңыз себепли жоқарыдағы сыяқлы унамсыз ақыбетлерге дус келмейсиз.

Дерек:https://t.me/densawliq24
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы