лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Жаслардан садақа сораған «тилемши» кемпирлер

Сайт админстраторынан:  Ҳүрметли сайтымыз оқыўшылары сизиӊ нәзериӊизге алдын karinform.uz сайтында жәрияланған «Туристлерден садақа сораған «тилемши» кемпирлер» атлы мақаланы және бир мәретбе усынбақшымыз. Себеби, бул унамсыз ҳәдийсе тоқтаўдыӊ орнына барған сайын ҳәўиж алып баратырғандай. Өйткени, сайтымыз оқыўшыларынан бүгин Наўрыз байрамында жаслар сейилинен қызық бир фотосүўретлер келип түсти. Әне усы сүўретлер сиз оқымақшы болған мақалаға мысал бола алады. Бул мақала 2018-жылы жәрияланған болса да мине арадан бир жыл өтти еле сол аўхал. Хош, бул «тилемши»лер не қәлейди өзи?

«Туристлерден садақа сораған «тилемши» кемпирлер»

Той ата-бабаларымыздан киятырған, үрп-әдетлеримиздиң бири есапланады. Бурынлары кишигирим ҳәм ықшам етип өткеретуғын болған. Ал, ҳәзирде қандай?

Қымбат ресторан, жаслар сейилине бирдей реңнен жигирма-отыз кейинги маркадағы автомобиллерде сейил етиў үрдиске айланған. Жаслар сейилинде болса, «Ҳәсиретли ана» естелигине барып, гүл қойып айланыў, шампан виносын атып тилек айтыў, тойдың «сәни»не айланған.

Бүл дурыс па?Ол жер муқаддес орын болып, Екинши жер жүзилик урыста қаза тапқанларға арнап орнатылған естелик емес пе?  Екиншиден, И.В.Савицкий атындағы қарақалпақ мәмлекетлик көркем-өнер музейи дүнья жүзи саяхатшылардың ең көп келетуғын орны есапланады. Әсиресе, ҳәптениң шемби, екшемби күнлери түристлер саны көбейеди. Ал, усы күнлери пайтахтымызда жас келин-күйеўлер сейили музей алдында ҳәдден тыс көп өткериледи. Себеби, бул жер пайтахтымыздағы ең шырайлы орынлардың бири. Музейге келген түристлер музей алдындағы жаслар сейилин тамашалайды.

Теңгениң еки тәрепи болғанындай, ҳәмме заттың еки тәрепи болады. Жаслар сейилинде жүргенде жасы үлкен «тилемши» үш кемпир келин-күйеўдиң алдына шығып олардан пул сорайды. Дийдисиндеги ақшасын алмаса, жас келин-күйеўге «бахытсыз болғайсыз», «бийперзент болғайсыз» деп ғарғаўдан да қайтпайды. Енди ғана шаңарақ қурып атырған жасларды ғарғаў шәрт пе? Оннан қалаберсе, «тилемши»лер шет елден келген мийманлардан да садақа сорайды. Олар елимиздиң тарийхый мийрасларын көриў ушын узақ жол басып келген болса, бул «тилемши»лер олардан не ушын садақа сорайды. Бизлердиң мийрасларымызды көрип тәсирленеди. Бирақ, «тилемши» кемпирлердиң садақа сорағанын шет еллилер, «бул халық қартайса, ҳәммеси усылай күн кеширеди екен» деп ойлап қалмаспа екен?

 


дерек: karinform.uz

Гаўҳар БЕГЖАНОВА

скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Реклама
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы