лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Пул ҳаққында қызықлы 7 факт

Пуллар сизди өзгертпейди, олар сизиӊ негизи ким екениӊизди жүзеге шиғаради.
Сара БЛЕЙКЛИ
Дүньяда пулларға бийпарқ адамлар кемнен-кем табылады. Айрымлары оларға қул болса, және биреўлери оларды машқала-мәселелердиӊ баслы себепшиси деп түсинеди.
Пул – бул сондай өним, ол ҳәмме басқа өнимлер ушын улыўмалық эквивалент ўазыйпасын атқарады. Оныӊ жәрдеминде товарларды алмастырыў мүмкин. Әййемги дәўирде оныӊ ўазыйпасын ҳәр түрли өнимлер ийелеген еди. Мысалы: шарўа маллары, мал терилери, балта ҳәм басқа да өнимлер атқарған. Кейинрек пул ўазийпасын қымбат баҳалы металлар ийеледи. Себеби олар өзиниӊ сапасын жойтпайды ҳәм пул орнын басыўда жүдә қолайлы болған. Олар әпиўайи предмет болып қоймастан, эканомикалық жақтан муғдарды билдириўши, яғный барлық өнимлерди сатып алыў ўазыйпасын атқарыўшысы болып есапланады. Пул ақша, тыйын киби түрли атамалары болғаны менен биз тек қалтамызда барын түсинемиз. Сонлықтан төмендеги жети факт сизге қызық болыўы табийий.
1) «Манета» сөзи әййемги Римнен келген, латыншадан «сақлаўшы» ямаса «масләҳәт бериўши» мәнилерин билдиреди. Римдеги Юнона ибадатханасы қасында металл пуллар устаханалары болған. Ол жерде таярланған предмет монета деп атала баслаған, Инглиз тилинде болса бул сөзден пуллардыӊ улыўмалық атамасы- «Моней» келип шыққан.
2) Әййемги Грецияда күнделикли пуллар қолланылғаны менен, Спартада пул сыпатында қопал, пулға уқсамайтуғын темир бөлеклеринен пайдаланылған. Бул спарталылар байлыққа умтылмаўы, урлықты азайтыў ҳәм пара бериўди де азайтыў ушын ойлап табылған.
3) Доллар белгиси ($) АҚШ валютасы ҳәм улыўма қоспа штатлар пайда болыўынан алдын да бар еди. Алдын ол АҚШ аймақларында жергиликли теӊгелер пайда болғанға шекем турмыста Мексика песосин пайдаланған. Песоны аӊлататуғын ПС белгиси қысылып доллорды аӊлататуғын ($) белги келип шиққан.
4) Австралиядағы Перта устаханасында таярланатуғын алтын теӊге дүньядағы еӊ аўыры есапланған. Аўырлығы тоннаны қураған 999 пробалы алтыннан таярланған. Оныӊ дияметри 80, қалыӊлығы 12 сантиметрден ибарат. Номинал баҳасы бир миллон доллор, бирақ қәнигелер они елиў бес миллион доллорға сатыў мүмкинлигин айтқан.
5) Исак Нютон тек алым емес, ал Улли Британя патшасы пул устаханасы басқарыўшысы да болғаны ҳәм тенгелерге ойылып сызылған сызықларды сызыўды ойлап тапқанын көпшилик билмесе керек. Бул тенгелер қымбат баҳалы металлардан таярланған дәўирде оларды қәлбекилестириў қыйын болған.
6) Ҳәзирги күнде 1794-жылы АҚШта шиғарылған «Жазылған шашлар» деп аталатуғын доллар еӊ қымбат теӊге есапланады. Ол аукционда 7 миллион 850 мыӊ долларға сатылған.
7) Қағаз пуллар усылай аталғаны менен олар қағаздан емес, ал пахта ҳәм арнаўлы шифамлы материаллардан таярланады. Бүгин көп мәмлекетлерде банкнотларды және де сапалы етиў ушын тәжрийбелер өткерилмекте. Мысалы: Австралия, Қытай, Бразилия, Арқа Ирландия, Руминя арнаўлы жуқа пластиктен пайдаланбақта.
Сизиӊ пуллар ҳаққындағы ой-пикириӊиз келешекте байып кетиў имканиятларыныӊызға тәсир етиўи мүмкин. Солай екен, эканомикалық шоққыларды ийелеген шахслардыӊ цитаталарына итибарли болайық.
«Мен сизлерге қалай байып кетиў жолын айтаман. Есик ҳәм айналарыӊызды жабыӊ. Басқалардыӊ қызғаншақлығы тутқанда қорқыӊ, ал басқалар қорқанда сиз қызғаншақ болыӊ» (ЕВАН Шпигел)

Таярлаған: Шахзада Алымбетова
ҚМУ студенти
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Реклама
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы