лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

«Әмиўдәрья» журналының 2019-жылғы 2-саны «Палўанлар сәрдәры»

«Әмиўдәрья» журналының 2019-жылғы 2-саны жарық көрдиҚарақалпақстан Республикасының көркем әдебият, сын ҳәм жәмийетлик ой-пикир журналы – «Әмиўдәрья»ның гезектеги 2019-жылғы 2-саны жарық көрди.
Быйыл сөз мүлкиниң султаны Әлийшер Наўайының туўылғанына 576 жыл толды. Журнал редакциясы бул қутлы сәнеге байланыслы жаңа сан бет ашарында Сиз ушын Ж.Шамуратов аўдармасындағы усы уллы сөз зергериниң ғәззеллери жәрияланбақта.
«Проза» рубрикасында Жийенбай Мояновтың «Палўанлар сәрдәры» тарийхый қыссасының даўамын, «Қызлар дәптери» ҳәм «Очерк» рубрикаларында болса, Ф.Шержанованың «Қақпан» атлы гүрриңи менен С.Баҳадырованың «Избасар Фазылов ҳаққында айтқым келеди» шығармаларын оқыйсыз.
Журтшылығымызға белгили болғанындай, быйыл елимиздиң әдебияты менен көркем өнериниң раўажланыўына салмақы үлес қосқан бир қатар дөретиўши-зиялылардың юбилейлери кеңнен белгиленбекте. Солардың қатарында Қарақалпақстанда әдебияттаныў ҳәм фольклористика илиминиң қәлиплесиўи ҳәм раўажланыўына салмақлы үлес қосқан илимпаз Қ.Мақсетовтың туўылғанына быйыл 90 жыл толмақта. “Әдебияттаныў” рубрикасында Филология илимлериниң докторы Ж.Хошниязов ҳәм илим кандидаты К.Палымбетовтың авторлығында жәрияланған “Көрнекли илимпаздың ибратлы жолы” шығармасы усы белгили дөретиўшиниң өмири ҳәм мийнетлери ҳаққында сөз етеди.
Журнал бетлеринде турақлы берилип киятырған “Дүнья әдебияты дүрданалары” рубрикасында Сизиң нәзериңизге Саадийдиң “Гүлистан” атлы дәстаны усынылмақта. С.Ибрагимов аўдармасында жәрияланып атырған терең философиялық ҳәм әдеп-икрамлылық мазмунға бай бул шығарма әлбетте, Сизиң кеўлиңизден шығады деген үмиттемиз.
Басылымның жаңа санынан «Нураныйлар қәлеми» рубрикасы орын алған болып, онда Сиз елимиздеги нураный дөретиўшилер Қ.Әметов, Қ.Мәдрейимов, С.Төремуратов, М.Мәтеков, О.Турдақов, Қ.Қутлымуратов, Б.Пирекеев, О.Қудайбергенов, М.Юсупов, Т.Әбдимуратов, М.Сайытов ҳәм Ж.Қутымовлардың кеўил нағысларынан дөреген қосықлары менен танысыўыңызға болады.
«Дәреклесиў» рубрикасының жаңа бетлеринде болса, Татар халық шайыры Роберт Миңнуллинниң 1981-жылы Татарстандағы Қарақалпақстан әдебияты ҳәм сәнияты күнлери шеңберинде жазылған “Дослық, туўысқанлық қызғынлары” темасындағы тәсирлери менен танысасыз. Сондай-ақ, М.Турсынмуратов тәрепинен аўдармаланған татар шайырының “Қарақалпақ әҳеңлери” дүркин қосықлары да әлбетте, сизди бийпарқ қалдырмайды, деген пикирдемиз.
“Публицистика” рубрикасында жәрияланған “Парижге саяхат” жол дәптери дөрепеси арқалы Сиз автор З.Ишманованың тәсирлери менен ортақласасыз.
«Тарийх сабақлары» рубрикасында журналдың өткен жылғы санларынан берли берилип киятырған академик, жазыўшы Ҳүсниддин Ҳамидовтың аўдармасындағы авторлары Мунис, Агаҳийлердиң «Фирдәўс-ул-ықбал» шығармасының даўамы орын алған.
Журналдың усы санынан “Сәният” рубрикасы да орын алған болып, онда сиз Ә.Жақсымуратованың “Миллий музыкамыз жыршысы” шығармасы арқалы соңғы жылларда Ҳүрметли Президентимиз Ш.М.Мирзиёев тәрепинен дөретиўши халқына, соның ишинде миллий музыкамызға қаратылып атырған жоқары дыққат-итибардың бир көриниси, қарақалпақстанлы ҳаял-қызлардан шыққан туңғыш композитор А.Сапарованың дөретиўшилик өмир жолы менен жақыннан танысасыз.
Редакция жәмәәти кишкене оқыўшылар қәўимин де нәзерден шетте қалдырмаған. “Кишкентай” рубрикасы астында Сейдин Әмирлан тәрепинен таярланған қарақалпақ халқының миллий дәстүрлери, үрп-әдетлери тийкарында жүзеге келген поэзиялық дөретпелердиң өз алдына бир түри есапланған “Айтымаллар” балаларымыз ушын күтилген дөретпе болатуғыны, сөзсиз.
Жуўмақлап айтқанда, «Әмиўдәрья» журналының 2019-жылғы 2-санында жәрияланған жоқарыда атап өтилген шығармалар көпшилик оқыўшылардың дийдинен шығады,– деп ойлаймыз.
Ч.ЕЛМУРАТОВскачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Реклама
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы