лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

ЭКСПОРТЁРЛАРҒА КЕӉ ИМКАНИЯТЛАР

Усы жылдыӊ 1 июнь сәнесинде Өзбекстан Республикасы бажыхана комитетиниӊ мийўе-палыз өнимлери экспортёрларына мүрәжаты комитеттиӊ рәсмий сайтында жәрияланған еди.
Усы мүрәжаттыӊ жолланылыўынан тийкарғы мақсет, мәмлекетимиз тәрепинен исбилерменлик субъектлерине бир қанша жеӊилликлер жаратып берилип атырғанлығын есапқа алған ҳалда оларды нызамға қайшы болған ис-ҳәрекетлерге жол қоймаўға шақырыў арқалы басқа исбилерменлик субъектлерине де тәсир жасаўдан ибарат.
Бүгинги күнде мәмлекетимизде дийханларымыздыӊ машақатлы мийнети менен жетистирилетуғын түрли мийўе-палыз өнимлериниӊ даӊқы пүткил әлемге жеткен болып, бунда оларды сырт еллерге экспорт қылп атырған исбилерменлердиӊ үлеси салмақлы.
Сол себепли мәмлекетимизде экспорт хызметин ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў, бул бағдарда барлық бюрократиялық тосықларды сапластырыў бойынша соӊғы жыллар даўамында бир қатар әҳмийетли Пәрман ҳәм Қарарлар қабыл етилип, исбилерменлер ушын дерлик барлық имканиятлар жаратылды.
Атап айтқанда 2019-жылыӊ 1-мартынан баслап бажыхана рәсмийлестириўи процессине толық рәўиште енгизилген “Қәўипти басқарыў автоматластырылған системасы” жәрдеминде усы жылдыӊ өткен дәўиринде экспорт режимине 82 процент товарлар әпиўайыластырылған тәртипте рәсмийлестирилди.
Экспортдан түсетуғын валюта түсимлерин мәжбүрий сатыў тәртиби бийкар етилди. Барлық валюта қаржылары экспортёрлардыӊ есап-бетинде қалмақда. Сондай-ақ, дерлик барлық товарларды, әсиресе мийўе-палыз өнимлерин алдыннан төлеў, аккредитив, банк кепиллиги ямаса қамсызландырыў полисин талап етиў тәртиби бийкар етилди.
Ендигиден былай исбилерменлерге мийўе-палыз өнимлерин экспорт контрактын дүзбеген ҳалда, инвойслар тийкарында экспорт қылыўға рухсат берилген болып, бул имканиятлар өз гезегинде жергиликли өнимлеримиздиӊ және де қысқа мүддетлерде сыртқы базарларға жетип барыўына кеӊ имканиятлар есигин ашты.
Буннан тысқары ақырғы жаратылған имканиятлардан бири, алдынлары барлық түрдеги товарлар 100 пайыз бажыхана хызметкери қатнасыўында бажыхана көригинен өткерилетуғын еди. Бул процесс өз гезегинде мәлим ўақытты талап етер, исбилерменлер саны бажыханашылар санынан көпшиликти қурайтуғын болғанлықтан исбилермен бажыхана хызметкерин бир нешше саатлап күтип туратуғын еди. Бул тәртип-нормалар жеӊиллистирилип, “Қәўипти басқарыў автоматластырылған системасы” енгизилди. Бунда экспортёр бажыхана жүк декларациясын усынғаннан соӊ қәўип профиллери тийкарында тийисли өткеллерге жибериледи. Бунда тек ғана “қызыл” өткелге түскен товарлар мәжбүрий тәртипте бажыхана көригинен өткериледи. “Сары” ҳәм “Жасыл” өткеллерден өткен товарларға бажыхана көриги өткерилмейди. Бунда бажыханашылар исбилерменлерге исенген ҳалда олар усынған ҳүжжетлер тийкарында бажыхана рәсмийлестирилиўи әмелге асырады.
Тилекке қарсы, мәмлекетимиз тәрепинен көрсетилип атырған ғамхорлықты аяқ асты етип, берилип атырған имканиятлардан ғәрез мақсетте пайдаланып, нызамсыз дәрамат табыўға урынып атыр атырған айрым “исбилермен”лерде жоқ емес. Исбилерменлик субъектлери арасында соӊғы ўақытлары сондай жағдайлар гүзетилмекте, яғный, олар тәрепинен экспорт режиминде товарлар алып шығыўда бажыхана жүк декларациясында тек ғана 1 түрдеги товар көрсетилип, сыртқы экономикалық байланыслар бажыхана постында рәсмийлестирилип, шегара бажыхана постларына жетип барғаннан кейин бул жерде үлкен сыйымлықтағы жүклерди қадағалаўшы сканер қурылмалар жәрдеминде тексерилгенде декларацияда көрсетилген товарға уқсамаған басқа түрдеги товарларды жүклеп алып шығыў ҳалатлары жүз бермекте.
Усы орында “Қәўипти басқарыў системасы”нда енгизилген “Қызыл”, “Сары” ҳәм “Жасыл” өткел түсиниклерине анықлық киритетуғын болсақ:
Қызыл” ҳәм “Сары”өткел 2018-жыл 1-декабрден, “Жасыл” өткел 2019-жыл 1-мартдан баслап бажыхана системасына енгизилди. Бул Халықаралық аэропортларда гүзеткенимиздей, жөнелисли (коридор) өткеллер емес, бул автоматластырылған электрон дәстүр арқалы белгилеп берилген әпиўайыластырылған тәртип болып есапланады. Бунда бажыхана жүк декларациясы экспортёр ямаса импортёр тәрепинен яки болмаса бажыхана уйымы хызметкери тәрепинен жөнелтириледи. Бунда дәстүрдиӊ өзи автомат рәўиште бажыхана уйымы хызметкерине байланыссыз ҳалда толтырылған декларацияныӊ пәс, орта ҳәм жоқары қәўип дәрежелерин анықлайды. Жоқары қәўип дәрежеси анықланған товарлар “Қызыл” өткелге түсириледи. Орта қәўип дәрежеси анықланған товарлар “Сары” өткелге, пәс қәўип дәрежеси анықланған товарлар, яғный көп муғдарда экспорт қылыўшы, нызамларға толық рәўиште бойсынатуғын, салық ҳәм мәжбүрий төлемлерди өз ўақтында төлеген исбилерменлер әпиўайыластырылған “Жасыл” өткелден пайдаланыў имканиятына ийе.
Егер статистикаға мүрәжаат ететуғын болсақ, өткен 5 ай даўамында мәмлекетимиздиӊ экспорт дәрежеси өткен жылға салыстырғанда 35 пайызға өскен. Өзбекстан Республикасы бойынша улыўма экспорт көлеми 3 млрд. долларды қурап, буннан мийўе-палыз, аўыл хожалығы өнимлерин ажыратып көрсететуғын болсақ, 359 млн. долларлық товарлар экспорт қылынған болып, өткен жылға салыстырғанда еки есеге көп.
Бундай нәтийжеге ерсиўде “Қәўипти басқарыў системасы” иске түсирилгенлиги үлкен әҳмийетке ийе. Бурын импорт режиминде бажыхана рәсмийлестирилиўине 48 саат ўақыт сарпланған болса ҳәзирги күнде бул процесс орташа 20 саатта әмелге асырылмақта. Экспорт режиминде бурын 4 саат ўақыт сарпланған болса, ҳәзирги ўақытта бул 40 минутта әмелге асырылмақда.
Бажыхана Кодексинде 72 саатқа шекем бажыхана рәсмийлестириўин әмелге асырыў белгиленген болыўына қарамастан, “Жасыл” өткелдеги жүклер қандайда бир минутларда рәсмийлестирилмекте.
Улыўма алғанда мәмлекетимизде енгизилген тәртип-қағыйдаларға, нызамларға бойсыныўшы исбилерменлер ҳәмме ўақытта мәмлекет қорғаўында. Сыртқы экономикалық байланыслар бажыхана посты ҳәмде шегара бажыхана постларында бажыхана уйымы хызметкерлери 24 саат даўамында экспорт товарларын рәсмийлестириўге таяр болып, бул бағдарда исбилерменлерден тек ғана ҳадаллық, нызамларға ҳүрмет пенен қараў талап етиледи.


Қарақалпақстан Республикасы
Бажыхана басқармасы
Мәлимлеме хызмети
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы