лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Суд-ҳуқық реформалары нәтийжесинде экономика тараўында жузеге келген даўларды Қарақалпақстан Республикасы экономикалық судлары тәрепинен көрип шығыўда ерисилген нәтийжелери


Мәмлекетимизде мәмлекет ҳәм жәмийет өмириниң барлық, сондай-ақ, инсан ҳуқықлары ҳәм еркинликлериниң кепиллиги сыпатында әдил суд-ҳуқық системасын қәлиплестириў барасындағы изертлеўлер избе-из даўам етпекте. Судлаўдың әдиллигин тәмийинлеўши ҳуқықый майдан – улыўма инсаний қәдириятлар ҳәм улыўма тән алынған ҳуқық белгилерине тийкарланған, форма ҳәм сыпат жағынан жаңа нызамлар қабыл етилмекте. Олардың тийкарына нызамлылық, әдиллик, судьялардың ғәрессизлиги ҳәм олардың тек нызамға бойсыныўы, тәреплердиң тартысыўы ҳәм тең ҳуқықлығы, суд додалаўының әшкаралығы, суд ҳужжетлериниң мәжбурийлиги сыяқлы әдиллик принциплери қойылған.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 21-февральдағы «Өзбекстан Республикасы суд системасы структурасын түптен жетилистириў ҳәм жумыслары нәтийжелилигин асырыў ис-иләжлары ҳаққында»ғы Пәрманына муўапық дәўир талапларынан келип шығып, сондай-ақ исбилерменлик субъектлериниң ҳуқықларын қорғаў системасын женеде жетилистириў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы хожалық судлары экономикалық судлары етип өзгертилди. Бунда мәмлекеттиң экономикалық уқыплылығы ҳәм исбилерменлик субъектлериниң артып барыўын есапқа алған ҳалда районлар аралық, район (қалалық) экономикалық судлары шөлкемлестирилди. Атап айтқанда, Қарақалпақстан Республикасы хожалық суды экономикалық суды болып өзгертирилди, Әмиўдәрья районы, Беруний, Нөкис, Шымбай ҳәм Қоңырат районлар аралық экономикалық судлары шөлкемлестирилди.

Суд-ҳуқық системасын шөлкемлестириў ҳәм либералластырыўдың әҳмийетлиги бир қатар дереклер менен тәрийпленеди. Олар тийкарынан Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев тәрепинен тийкарлап берилген. Әсиресе,

2017-жыл 13-июнь куни Ташкент қаласында болып өткен суд органлары системасында әдил судлаўда тәмийинлеў барысындағы ислердиң жағдайы, машқалалар ҳәм келешектеги ўазыйпаларға арналған тарийхий ўақыя саналған Өзбекстан Республикасы судлары судьялары менен өткерилген ушырасыўында Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев – әдиллик халқымыз ушын әзел-әзелден

тыныш ҳәм пәраўан өмир тийкары, барлық жақсылықлар дереги болып келген,

Уллы Амир Темур бабамыз “Куш – әдилликте” деген даналыққа әмел қылып, мәмлекет басқарыуын шөлкемлестириў, ел-журттың тынышлығы ҳәм абаданлығын тәмийинлеўге ерискенин көрсетип, бугунги кунде мәмлекетте ҳуқықый демократик мәмлекет, пуқаралық жәмийет пайда етиўде нызам ҳәм әдалат үстинлигин тәмийинлеў зәрур ўазыйпа болып қалып атырғанын айтып өтти.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 13-июлдеги “Суд-ҳуқық дизимин жәнеде жетилистириў ҳәм суд ҳәкимияты органларына исенимин асырыў

ис-иләжлары ҳаққында»ғы Пәрманда әдил судлаўды әмелге асырыў сыпатын жақсылаў, физикалық ҳәм юридикалық шахслардың ҳуқықлары, еркинликлери ҳәм нызамлы мәплерин қорғаў кепилликлерин күшейттириў максетинде, сондай-ақ,

2017-2021 жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың 5 үстин бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясына муўапық, Өзбекстан Республикасы Жоқары суды, Судьялар жоқары кеңеси ҳәм Өзбекстан Судьялар ассоциациясының суд органлары искерлигиниң айқынлығын тәмийинлеў, халық пенен ашық байланысты кеңейттириў ҳәмде әдил судлаўды әмелге асырыўда жәмийетшилик рөлин кушейттириў усыныслары қабыл етилди. Судлар жумысы ҳаққында жәмийетшилик ҳәм улыўма ғалаба хабар қуралларын хабардар етиў мақсетинде ҳәр шеректе ўәлаят судлары баслықлары ҳәм олардың орынбасарлары тәрепинен прессконференциялар өткизиў жолға қойылды.

Қарақалпақстан Республикасы экономикалық судларында суд-ҳуқық тараўында әмелге асырылып атырған реформалар мазмунынан келип шығып, өз искерлигинде экономика тараўында нызамшылықты беккемлеўге, әдил судлаўды әмелге асырыўға, исбилерменлик субъектлериниң нызам менен қорғалатуғын мәплерин қорғаўға, оларға жеңиликлер жаратыўға, ҳуқықбузарлықлардың алдын алыўға ҳәмде суд мәжлислериниң тарбиялық орны ҳәм әҳмийетин асырыў мақсетинде ислерди көбирек көшпели суд мәжлислеринде жәмийетшиликти тартқан ҳалда өткериўге айрықша итибар қаратып келмекте.

2019-жылдың 11 айы даўамында Қарақалпақстан Республикасы экономикалық судлары тәрепинен жәми 6.460 экономикалық ислер көрилген болып, усы ислер бойынша даўагерлер пайдасына 390 млрд. 088 млн. сўм өндириў ҳаққында суд қарарлары қабыл етилди.

Республика экономикалық судлары тәрепинен жәми 4.394 экономикалық ислер көшпели суд мәжлислеринде көрилген болып, бул жәми көрилген даўлы ислердиң

68 пайызын қурайды.

Соннан Қарақалпақстан Республика экономикалық суды тәрепинен 369, Нөкис районлар аралык экономикалық суды тәрепинен 1.797, Беруний 1.510, Қоңырат 919, Шымбай 942 ҳәмде Әмиўдәрья районы экономикалық суды тәрепинен

924 экономикалық ислер көрип шығылды.

Киши бизнес субъектлери ҳәм жеке исбилерменлер қатнасында жәми 4.794 ислер кѳрилип, олар пайдасына 23 млрд. 758 млн. 770 мың сўм ѳндириў ҳаққында қарарлар қабыл етилген.

Соннан дийхан ҳәм фермер хожалықлары қатнасында жәми 2.826 ислер кѳрип шығылып, олар пайдасына 1 млрд. 958 млн. 10 мың сўм ѳндириў ҳаққында ҳал қылыў қарарлары қабыл етилген.

Видеоконференц байланыс режиминде жәми 212 суд мәжилислери өткерилген, бунда тәреплер Қарақалпақстан Республикасы экономикалық судына келип жүрместен өзлери жайласқан аймақтағы экономикалық судта орнатылған Видеоконференц байланыс режими арқалы суд мажлисине қатнасып, нәтийжеде тежеп қалынған қарежетлер муғдары 113 млн. 78 мың сўм болып, соннан мәмлекетлик ҳәм бюджет шөлкемлери бойынша 12 млн. 399 мың сўмды қурады.

Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 9-январьда қабылланған “Жәмийетте ҳуқықый сана ҳәм ҳуқықый мәдениятын көтериў дизимин туптен жетилистириў ҳаққында»ғы Пәрманы менен әҳмийетли бағдарлар белгиленди.

Бул бағдарда, Қарақалпақстан Республикасы экономикалық судлары судьялары “Орынларда машқалаларды шешиў ушын халық пенен ашық пикирлесиўлер,

сондай-ақ судьялар тәрепинен әдил судлаўды әмелге асырыў процесслери, халық пенен пикирлесиў нәтийжелери ҳәм суд жумысларына тийисли басқада мәселелер ҳаққында ғалаба хабар қуралларында шығыўлары” Дәстүри тийкарында халық пенен 290 мәртебе ушырасыўлар өткерилди, ғалаба хабар қуралларында 205 мәртебе шығыўлар әмелге асырылды.

Ғалаба хабар қуралларында 205 мәртебе шығыўлардан 42 мәртебеси телевидение, 71 мәртебеси радио, 75 мәртебеси газета, журналларда ҳәмде

17 мәртебеси веб-сайт хабар қуралларын қураған.

Қарақалпақстан Республикасы экономикалық судлары тәрепинен өткизилген көшпели қабыллар ҳәм ушырасыўлар, халық пенен ашық сәўбет, көшпели суд мәжлислери, пресс-конференциялар ҳаққында хабарлар Жоқарғы судының рәсмий веб-сайты ҳәм “Одил суд” телеграм каналы ҳәмде Қарақалпақстан Республикасы жергиликли информациялық веб-сайты (телеграм канал)ларында, атап айтқанда www.zaman.uz, www.karinform.uz, www.makan.uz, www.kаrnews.uz сайтлары менен бирге ислесиў жолға қойылып, мағлыўматлар жарытылып келинбекте.

Халықтың судқа болған исенимин жәнеде күшейтириў ҳәмде ҳалық пенен пикирлесиў жумысларын жәнеде жеделлестириў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси, Халқ депутатлары районлар (қала) кеңеслеринде хәр шереги жуўмагы бойынша суд баслықлары тәрепинен судларда әдил судлаўды тәмийинлеў барысындағы ислердиң ахўалы, машқалалар ҳәм алдағы ўазыйпаларына бағышланған мәлимлемелерин берип барыў, Республика судлары баслықлары тәрепинен кең жәмийетшилик ўәкиллери қатнасында прессконференциялар өткериў жолға қойылған.

Өзбекстан Республикасында 2019-жыл “Жедел инвестициялар ҳәм социаллық раўажланыў жылы” деп аталыўы мүнәсебети менен исбилерменлик субъектлериниң машқалаларын анықлаў ҳәм оларды сапластырыў мақсетинде Қарақалпақстан Республика экономикалық судлары, салық, бажхана органлары ҳәм коммерциялық банклер баслықлары тәрепинен исбилерменлик субъектлери ўакиллер қатнасында

2019-жылда өткерилетуғын көшпели қабыллаўлар ҳәм ушырасыўлар режеси ислеп шығылып, тийисли органлар менен келискен ҳалда тастыйықланған. Усы реже бойынша Республикамыздың ҳәр бир аймағында ҳәр айда көшпели қабыллаўлар ҳәм ушырасыўлар өткерилип келинбекте.

Буннан тысқары, Экономикалық судлар тәрепинен ҳәр ҳәптениң жума күнин “Исбилермен күни” ҳәмде шемби күнин “Ашық есиклери күни” деп жәриялап, судларда кең түсиндириў жумысларын алып барыў жолға қойылған.

Қарақалпақстан Республикасы экономикалық судына физикалық ҳәм юридикалық шахслар тәрепинен жәми 167 мүрәжатлар келип тускен болып, олардың барлығы өз ўақтында көрип шығылды ҳәм мүрәжат ийелерине тийисли тәртипте түсиниклер берилди.

Бир нәрсени тән алыўымыз керек: судлардың ғәрессизлиги, пуқаралардың оларға қарата болған исениминиң артыўына себеп болмақта. Бул болса пуқаралардың ҳуқықый санасы, ҳуқықый мәденияты көтерилип баратырғанынан да дерек береди.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев айтқанындай, “...ҳәзирги ўақытта қолға киритилген ңәтийжелер менен шекленип қалмастан, тараў раўажына салыстырмалы жандасыў, турмыстың өзи алдымызға қойып атырған бирден-бир зәрур ҳәм әҳмийетли ўазыйпаларды унемли шешиў жоллары ҳәм механизмлери ҳаққында анық усыныслар, әмелий басламалар тийкарында судлар, судьялар искерлигин путкиллей жаңаша тийкарда, унемли шөлкемлестириў лазымлығына улкен итибар қаратыў лазым”.Б.Бекполатов

Қарақалпақстан Республикасы

экономикалық судының суд әмелияты

ҳәм статистикасын анализ етиў

бөлими баслығы


скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы