лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Танысың: «Әмиўдәрья» журналының 2018-жыл, 6-саны жарық көрди

 Қарақалпақстан Республикасының көркем әдебият, сын ҳәм жәмийетлик ой-пикир журналы – «Әмиўдәрья»ның гезектеги 6-саны жарық көрди 
Жаңа сан бет ашарының «Талант» рубрикасында жәрияланған быйыл туўылғанына 70 жыл толып атырған марҳум жәмийетлик ҳәм мәмлекетлик ғайраткер және дөретиўши-шайыр Сағындық Ниетуллаевтың қәлемине тийисли дүркин қосықлар менен бирге Қарақалпақстан Республикасына хызмет көрсеткен мәденият хызметкери Қайыпберген Юсуповтың авторлығындағы оның сиясий ҳәм дөретиўшилик мийнет жолына бағышланған «Халқымыздың әдиўли перзенти» атлы мақаласы нәзериңизге усынылмақта.
Усы қатарда бәриңизге белгили болғанындай, Өзбекстан Қаҳарманы, археолог-илимпаз Ғайратдин Хожаниязов быйыл 70 жасқа толды. Журналдың «Археология» рубрикасында мине, елимиздиң усы әдиўли инсанының дөретиўшилик мийнет жолына бағышланған Жолмурза Ҳәкимниязов ҳәм Оңғарбай Юсуповтың «Археолог алым» темасындағы мақаласы да жәрияланды.
«Тарийх сабақлары» рубрикасында болса журналдың алдыңғы санларынан берилип киятырған академик, жазыўшы Ҳүсниддин Ҳамидовтың аўдармасындағы авторлары Мунис, Агаҳийлердиң «Фирдәўс-ул-ықбал» шығармасының даўамы менен танысасыз. Сондай-ақ, усы рубрика астындағы Қарақалпақ гуманитар пәнлер илим-изертлеў институтуның киши илимий хызметкери Полат Өтениязовтың «Балбаллар, қулпытаслар – батырлардың мәңги келбети» атамасындағы илимий мақаласы да көпшиликтиң итибарын өзине тартатуғыны сөзсиз.
«Дүнья әдебияты дүрданалары» рубрикасында берилип атырған белгили рус шайыры, қүдиретли сөз шебери Александр Сергеевич Пушкинниң «Марҳум Иван Петрович Белкин повестьлери» шығармасының жуўмағы, «Қабуснамада»ғы «Унсурулмаолий Кәйқаўыстың нәсиятнамасы» шығармасының даўамы, сондай-ақ, «Ҳикметлер» рубрикасындағы И.В.Гётениң ҳикметлери әлбетте, Сизиң нәзериңизден шетте қалмайды.
Басылым бетлеринде турақлы нәзериңизге усынылып  киятырған «Поэзия» рубрикасының бул санында Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген мәденият хызметкери, шайыра Минайхан Жуманазарова, Жапақ Шамуратов, Батырбай Сейдабуллаев ҳәм Турдымурат Хожановлардың дүркин қосықлары менен поэмалары орын алған.
Сондай-ақ, журналдың усы санынан «Жақсылар» рубрикасы орын алған болып, онда Академик Жуманазар Базарбаевтың Қарақалпақстанда биринши педегогика илимлериниң кандидаты Жүмек ҳәм НМПИдиң профессоры Қутлымурат Қощановтың авторлығындағы рус тили аўдармашылық теориясының тийкарын салыўшы Нағ¬мет аға-инили Орынбаевлардың дөретиўшилик мийнет жолына бағышланған шығармалары менен танысасыз.
Соның менен бирге, Зыяда Бекбергенова (Кеўли гөззаллыққа шайда талант ийеси), Жанызақ Есенов (Қайнаўытлап туўылған қосықлар), Гүлбәҳәр Бегмуратова (Мәңгүрликтиң себеби не?) ҳәм Дильфуза Камаловалардың (Новелла жанрының үйренилиўи мәселеси) «Әдебият ҳәм илим» рубрикасында жәрияланған шығармаларында елимиздиң белгили дөретиўшилериниң мийнетлери ҳәм новелла жанрының үйренилиў мәселелери илимий жақтан талқыланған.
Соңғы ўақытта елимизде балалар әдебиятына айрықша итибар қаратылып келинбекте. Бул бағдарда журнал бетлеринде «Кишкентай» рубрикасы менен жәрияланған  Әбдиқадир Қайыповтың «Ҳөктем хан» ертек-поэмасы кишкене оқыўшылар ушын күтилген дөретпе болып табылады.
Жуўмақлап айтқанда, «Әмиўдәрья» журналының 2018-жылғы 6-санында жәрияланған жоқарыда атап өтилген шығармалар көпшилик оқыўшылардың дийдинен шығады,– деп ойлаймыз.

скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы