лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Оразаның медициналық жақтан дәлилленген пайдалары

«Медициналық-илимий излениўлер жуўмағына көре оразаның түрли дене ҳәм руўхый кеселликлерден қорғаўда, олардың алдын алыўда пайдасы бар екени анық болды.

1. Ораза инсандағы кеселликлерге қарсы иммунитетти күшейтеди. Себеби, ораза тутқан адамда бул мақсетке хызмет етиўши клеткалардың он есе көбейиўи илимий тәризде анықланған.

2. Ораза тутқан адамда семизликке қарсы тосық пайда болады. Себеби, әдетте семизлик аўқатты сиңириўдеги кемшиликтен, қоршаған орталықтағы, психологиялық ҳәм социаллық тәсирлер арқалы келип шығады.
Гейде руўхый түскинлик те аўқаттың инсан денесине надурыс тәсир етиўине алып барыўы мүмкин. Әне усылардан ораза тутыў арқалы сақланыў мүмкин. Ораза тутқан адам руўхый, ақылый тынышлыққа ийе болады. Себеби, ораза адам ийманлы орталықта көп ибадат, зикир, Қуран тиләўатын қылып, ўақыт өткизеди. Түрли ашыўланыў, тынышсызланыў, урыс-жәнжеллерден узақ болады.

3. Ораза бүйректе тас жыйналыўынан сақлайды. Себеби, ораза тутқан адамның қанында сода көбейип, калий дузлары жыйналыўын тосады. Сондай-ақ, ораза адамның сидигинде сидик жолларындағы дузлардың жыйналып қалыўын жоқ қылатуғын заттың көбейиўи де илимий тәризде дәлилленген.

4. Ораза инсан денесин оның тоқымаларында топланып қалатуғын түрли зәҳәрли затлардан тазалаўға жәрдем береди. Бизге белгили, азық-аўқат, дәри-дәрмақ ҳәм ҳаўа арқалы инсан денесине көплеген зәҳәрли затлар кирип, топланып қалады. Әне сол затлар тек ораза тутыў арқалы шығып кетеди.

5. Ораза жынысый қәлеўдиң күшин қырқады. Ал, бул әсиресе, жаслар ушын жүдә пайдалы болып, денени түрли нерв ҳәм физикалық зорығыўлардан сақлайды. Усы жағдай да илимий тәжирийбелер арқалы дәлилленген.

«Ҳәдис ҳәм Турмыс» китабынан

Дерек: paziylet.uz
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы